Skal ikke pensjonistene få ta del i velstandsutviklingen!

Vi setter stor pris på de ukebrevene vi nå får fra Senior Norge sentralt. De gir oss informasjon om hva slags saker de arbeider med og de resultater de skaper. Dette gir oss samtidig mulighet til å reagere på forhold som vi er uenig i.

Vi vil gjerne kommentere ukebrevet vi nå har mottatt fra Senior Norge. Vi er meget urolig over å se at de som representerer våre medlemmer og de som representerer andre pensjonister, viker unna når det gjelder underreguleringen av pensjonstilleggene. Underreguleringen skulle fjernes. Organisasjonene har sett underreguleringen som årets hovedsak.

Slik det så langt ser ut, vil den tidligere modell for underregulering bli anvendt. Dette innebærer at pensjonistene blir stående på stedet vil uten å få ta del i velstandsutviklingen.

De organisasjonene som har vært med på årets drøftinger om statsbudsjettet med regjeringen, sier seg enig i at Pensjonskommisjonens modell for underregulering av pensjonstilleggene heller er «å foretrekke». Det si at de aksepterer at underregulering skal kunne finne sted!

Dette kan innebære at den årlige særbehandling av gruppen pensjonister, »legaliseres» gjennom sedvane.

Vi er uenige i underreguleringen. Det vet vi at våre medlemmer også er. Spør pensjonister landet rundt, så vil man få et klart og utvetydig svar: Pensjonistene vil ikke underreguleres! De forstår ikke hvorfor! Det gjør heller ikke vi!

Skulle motivet for underregulering av pensjonstilleggene være å redusere statens utgifter, så fikk belastningen fordeles på alle grupper i samfunnet – ikke bare belastes pensjonistene!

Det kan noen ganger se ut som om de organisasjoner som representerer pensjonistene, er mer opptatt av å finne løsninger de tror en overmektig motpart kan akseptere, enn å kjempe for sine primære standpunkter. Det kan se ut som pensjonistenes organisasjoner ikke oppfatter seg selv som kamporganisasjoner, men heller som samarbeidende partnere!

Ville den gamle kjempen Håkon Lie ha akseptert at gruppen elektrikere skulle underreguleres av myndighetene hvert år i forhold til hvilke tillegg som måtte bli gjeldende for andre grupper? Vi tror ikke det!

De som beslutter og iverksetter særbehandlingen av pensjonistene skulle ha i bakhodet at det er pensjonistgenerasjonen som har bygget velferdsstaten til glede for dagens befolkning.  Samtidig at pensjonene de tar ut ikke er almisser, men faktisk innbetalte pensjonspremier som de rettmessig får tilbake. Og pensjonistene betaler sin skatt til siste slutt.

La det være klart at SENIOR NORGE Østfold er fullstendig uenig i at pensjonene på noen som helst måte skal underreguleres. Vi er helt sikre på at vi har hvert eneste et av våre 850 medlemmer med på dette!


Ukebrev fra Senior Norge v/ Stig Klingsted

BUDSJETTDRØFTINGENE MED REGJERINGEN

Senior Norge deltok sammen med de andre pensjonistorganisasjonene i drøftelsesmøte den 1. april med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statssekretær hos eldreministeren, Anne Bramo.

Vi har 30. november 2018 lagt fram en lang liste med krav til statsbudsjettet 2020, noe vi understreket i drøftingsmøtet i desember. Nå konsentrerte vi oss om underreguleringen av våre pensjoner: Vi krevet at Regjeringen må bryte den trenden vi har hatt nå i fire år med nedgang i kjøpekraft. Det kan gjøres dersom man går over til å bruke Pensjonskommisjonens modell for underregulering. Her var alle organisasjonene samstemte.

Vi krevet et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser slik at eldre som har et uomtvistet behov for en plass kan få den. Spesielt pekte vi på mangelen mange steder på korttidsplasser.

Endelig tok vi opp krav om gratis eller sterkt subsidiert tannpleie for eldre. Pensjonistorganisasjonene er meget godt samkjørte i sine krav. Det burde gi effekt. Ingen skal være i tvil om at vi står på for våre medlemmer!

LØNNSOPPGJØRET FOR 2019? HVA BETYR DET FOR VÅRE PENSJONER?

Partene i det private arbeidslivet har kommet til enighet om justeringen av lønnsnivået fra 1. april 2019. Det ble en ramme på 3,2 prosent. Samtidig har regjeringen kalkulert med en prisstigning på 2,4 prosent. Det innebærer at pensjonene blir stående på stedet hvil, hvis ikke regjeringen aksepterer pensjonistorganisasjonenes krav om å endre på måte reguleringen skjer.

SKATTEMELDINGEN ER KOMMET.

Det er viktig for de som har en ektefelle på sykehjem å sjekke om boligen er oppført som primærbolig eller sekundærbolig, Se forøvrig egen sak på www.seniornorge.org der vår advokat Audhild Freberg Iversen gir mer informasjon.

SENIOR NORGE VOKSER

Det gleder oss å registrere at etter at MMG tok over som vårt rekrutteringsfirma for en måned siden har 527 tidligere utmeldte medlemmer valgt å gjenoppta sitt medlemskap i Senior Norge.

UKENS LOKALLAG HORDALAND

Styret har siste året har vært: Odd Himle, leder, telefon: 971 54 500, Karin Bjærum, nestleder, Magne Reigstad, styremedlem, Helge Grotle, styremedlem, Elna Marie Lappegård, styremedlem, Wigdis Espeland, varamedlem. Tidligere styremedlem Kaare Høy Müller er fortsatt kasserer.
Senior Norge Hordaland hadde ved årsskifte ca. 623 medlemmer, har nå ca. 650 medlemmer, og er fortsatt et av våre større lokallag.
Styret har, blant andre større saker, behandlet: Nedlegging av båtruten til veiløse grender i kommunene Vaksdal, Osterøy og Lindås, noe som ville ha medført at flere eldre mennesker, trolig, måtte ha flyttet fra hjemmene sine. Løsningen ble, til slutt, at båtruten fortsetter.
Valestrand Helselag Eldreboliger, der helselaget har satt opp husleien til et nivå som medfører at flere beboere ikke har råd til å bo der, men må flytte.
Kjøkken og lokal, nylaget mat på eldreinstitusjoner.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter