Protokoll fra årsmøte 6. mars 2019

Senior Norge Østfold avholdt årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 6. mars 2019. I alt 30 medlemmer deltok i møtet. Det ble åpnet av leder for foreningen, Finn Åsmund Johnsbråten. Han innledet ved å si noe om foreningens virksomhet i året som er gått. Han fremhevet følgende:
 1. Foreningen har hatt en sterk medlemsøkning med en netto tilvekst på 329 nye medlemmer hvilket innebærer at 39% av medlemmene har mindre enn ett års ansiennitet.
 2. Foreningen har iverksatt et program for utvikling av datakompetanse hos medlemmene. Programmet inneholder en rådgivingstjeneste som er gratis for medlemmene
 3. Foreningen har gjort et fremstøt mot kommunene i Østfold for å få inn sine representanter i de kommunale eldrerådene.’
 4. Besøkstallet til SENIORAVISA/vår nettside har økt med 62% fra foregående år til formidable 54.352 besøk for året 2018.
 5. Foreningen har en god økonomi og en solid likviditet

Arne Vestergaard Larsen ble valgt til møteleder. Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent. Tom Eirik Thomassen og Adolf Olsen ble valgt til tellekorps. Kirsti Johnsbråten og Adolf Olsen ble valgt til å skrive under protokollen.

Årsberetningen ble gjennomgått. Den omhandler: Medlemsutviklingen, Informasjons- og opplysningsvirksomhet, temamøtene, engasjement på datasiden, medlemsfordeler, våre saker, økonomi og politisk innflytelse gjennom eldrerådene.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentar.

Regnskapet viser et lite overskudd. Vi har fått «endene» til å møtes basert på egen inntjening, uten ordinært driftstilskudd fra Senior Norge! Altså står vi på egne ben med det vi greier å skape av egen inntjening. Regnskapet er revidert og godkjent av Senior Norge v/ Ragnhild Forberg.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

Budsjettet for 2019 som ble presentert gikk ut med et lite underskudd.  Det ble påtalt fra salen at budsjettet burde gå i balanse. Det er i samsvar med dette gjort endringer ved at porto reduseres med kr. 10.000 og diverse kostnader øker med kr. 8.000. Budsjettet hviler på den forutsetning at vi greier å opprettholde inntektsnivået fra foregående år.

Budsjettet ble godkjent uten øvrige kommentarer.

Handlingsplanen for 2019 er basert på forutsetning om at vi greier å opprettholde inntektsnivået fra 2018 og at vi får innvilget en driftsstøtte fra Senior Norge på kr. 35.000. Skulle driftsstøtten reduseres i forhold til dette, vil aktivitetsnivået måtte reduseres.

 • Hovedmålet er å opprettholde og styrke og utvikle våre aktiviteter og øke oppslutning om Senior Norge og vår egen forening. Bygging av merkevaren «Senior Norge» er en hovedsak.
 • Vår rolle skal i bredeste forstand være å drive informasjons- og opplysningsvirksomhet for å kunne påvirke politiske beslutninger i saker som gjelder de eldre
 • Medlemssituasjonen innebærer noen spesielle utfordringer. Det gjelder særlig det å etablere og opprettholde kontakt med alle de nye medlemmene.
 • Vi skal fortsette arbeidet med å motivere medlemmene til å utvikle sine datakunnskaper
 • Vi vil øve politisk innflytelse ved å komme inn i de kommunale eldrerådene
 • Vi skal benytte alle muligheter som er tilgjengelig for oss får å komme ut til et bredt publikum med informasjon om Senior Norge, vår egen forening og våre aktiviteter
 • Vi skal fortsette med regelmessig å forsyne lokalavisene med referater fra våre temamøter og med debattinnlegg. Samtidig skal vi regelmessig legge ut stoff på Facebook.
 • Vårt viktigste medium er SENIORAVISA. Vi har som mål å passere 60.000 besøk for året 2019.
 • Vi skal avholde 10 styremøter, en uke i forkant av våre temamøter

Handlingsplanen ble godkjent uten kommentar.

Forslag til årsmøtet. Det var ikke kommet forslag til årsmøtet.

Valg til styret. Bjørg Sten Nilsen, Roger Kristoffersen og Bodil Bø Karlsen tar ikke gjenvalg. De andre i styret fortsetter. Adolf Jørgen Olsen, Gamle Fredrikstad og Vinni Hestenes, Eidsberg ble valgt inn som nye medlemmer av styret. Det er en ledig plass i styret som vi nødvendigvis ikke behøver fylle. Styret vil kunne ta dette opp til vurdering om vi skulle komme over en velkvalifisert kvinne. Kvinneandelen i styret er for lav.

Delegater til landsmøtet 21. mai. Disse ble valgt: Arne Vestergaard Larsen, Terje Lloyd Andersen og Adolf Jørgen Olsen. Reserve Vinni Hestenes.

6.mars 2019

SENIOR NORGE Østfold                                                          Adolf Jørgen Osen (sign.)

Finn Åsmund Johnsbråten                                                     Kirsti Marie Johnsbråten (sign.)

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter