Styreprotokoll 4/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 4. styremøte i Tune Bibliotek den 27. mars 2019.

Tilstede under møtet var: Øivind Strømnes, Jan Riis, Egil Roger Pedersen, Per-Arne Polsrød, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen og Arne V. Larsen. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Fordeling av arbeidsbyrde

Dette punktet ble utsatt i påvente av at Finn Åsmund skulle komme tilbake.

Møteprogram 1. halvår

Møteprogrammet for 1. halvår ble gjennomgått uten kommentarer.

Det ble fremsatt ønske om at vi skulle få en «stor kanon» som foredragsholder til høsten. Arne opplyste at vi jobber med å få Eldre- og folkehelseministeren til et temamøte, men at det ikke var endelig avklart ennå.

Beholdning kasse og bank

Arne gjennomgikk utskriften av driftsregnskapet og det ble gitt uttrykk for at det var positivt av vi har fått tilskudd fra Senior Norge sentralt og at vi forsøker å redusere utgiftene til porto.

Våre inntektskilder

Våre viktigste egne inntektskilder er 14 annonser i SENIORAVISA/nettsiden vår, møteinntekter og grasrotandelen. Disse gir til sammen ca. kr. 105.000. I tillegg har vi søkt SENIOR NORGE om driftsstøtte, kr. 35.000. Inntektsbudsjettet er således på kr. 140.000.  Driftsstøtte fra SENIOR NORGE for første halvår, kr. 17.500 for er allerede mottatt.  Disse inntekter gir gode forutsetninger for drift av foreningen.

Datahjelpen – hent siden sist

Vi får stadig henvendelser til «Datahjelpen», men regner med at det enda vil ta en tid før vår rådgivingstjeneste blir godt nok kjent.

«Bli bedre kjent med tastaturet på PC’en». Er nå lagt ut på nettsiden.

Terje orienterte om et par forespørsler han hadde fått fra Akershus og som han hjalp på en fin måte. Han må selv vurdere om hjelp til andre en fra Østfold blir en belastning, i så fall må vi diskutere hva som skal gjøres.

Medlemsutviklingen

Arne orienterte om den nye medlemsrekruttering og om oppfølgingen av nylig avsluttede medlemskap.

Vi har nå 838 medlemmer i Østfold.

Gjesteskribenter/leserinnlegg

Vi har stadig både nye og gamle gjesteskribenter som kommer med aktuell stoff for våre lesere. Det er positivt og gir et mer variert innhold i SENIORAVISA.

 

Kandidater til de kommunale eldrerådene

Vi har så langt fått kandidater vi kan foreslå for 7 av de 12 kommunene i Østfold. Vi fortsetter arbeidet med å få kandidater til de gjenværende 5 kommuner, noe som kanskje kan bli vanskelig da kommunene vil prioritere kandidater som er medlemmer av mer lokale foreninger.

Eldrekonferanse i Moss

Lite nytt er kommet i denne saken, men det kan virke som hele arrangementet er usikker.

Forberedelse til temamøtet 3. april

Sjekklisten for temamøte ble gjennomgått, men pga. noe usikkerhet om Åsmund/Kirsti kommer må vi være forberedt på noen endringer. Arne holder kontakten og gjør nødvendige endringer.

Eventuelt

Arne foreslo at medlemmer av styret som kommer fra Indre Østfold og Våler (Vinni og Terje) gis en kompensasjon på kr. 100,- pr. oppmøte. Dette som møtegodtgjørelse.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter