Ukebrev – Senior Norge

Et enstemmig landsmøte vedtok resolusjon om at underreguleringen av offentlige pensjoner blir fjernet. Resolusjonen har følgende ordlyd:

 

Resolusjon fra Senior Norges landsmøte den 21. mai 2019

Underregulering av pensjon

 

Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon har vært underregulert store deler av tiden etter at folketrygdloven ble iverksatt i 1967. Etter press fra organisasjonene ble saken tatt opp i Stortinget og der ble det den 28. mai 2003 fattet vedtak om at pensjonistene i fremtiden skulle ha «en inntektsutvikling minst på linje med utviklingen for yrkesaktive».

Den nye pensjonsordningen ble vedtatt 26. mai 2005, og da ble det vedtatt at pensjonene skulle reguleres til et gjennomsnitt av lønns- og prisutviklingen konkretisert med et fradrag på 0.75%.

Samtidig ble levealdersjusteringen vedtatt.

Daværende finansminister Dag Terje Andersen hevdet i Stortinget med stor overbevisning at pensjonistene ville tjene på en fast underreguleringsprosent sammenlignet med gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling slik Pensjonskommisjonen foreslo i sin innstilling, NOU 2004:1 «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida».

Dette viste seg å stemme de første årene etter at reformen ble innført 2011. De seneste årene har pensjonistene vært nødt til å tåle en underregulering som er vesentlig større enn det Pensjonskommisjonen foreslo, og de fire seneste årene har de gått ned i kjøpekraft. Vi frykter at det også vil være tilfellet i 2019. De forutsetninger som Stortinget la til grunn for sitt vedtak om underregulering med en fast prosentsats på 0,75 prosent er altså ikke lengre til stede.

Senior Norge krever at Regjeringen og Stortinget reverserer vedtaket om underregulering av de offentlige pensjonene med 0,75 prosent.

I påvente av at dette skjer krever Senior Norge at myndighetene endrer underreguleringen slik at den modell som Pensjonskommisjonen foreslo brukes.

 

Trygdedrøftingene er avsluttet for 2019 med skuffende resultat

Etter fire år med nedgang i kjøpekraft for pensjonistene ble årets regulering i beste fall et null-oppgjør. Les mer her. om resultatet.

 

Et meget godt landsmøte der eldrepolitikken sto i sentrum

21. mai ble Landsmøtet gjennomført med et 40-tall delegater og tilhører til stede. Vi kommer tilbake til Landsmøtet i senere ukebrev, men en kort omtale kan dere lese her.

 

Stem på en senior i høsten valg!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335!

Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er enda vanskeligere å komme på «valgbar plass». Våre politiske organer har altså et stort demokratisk underskudd. Det er få personer over 60 år som er valgt inn i bestemmende organer. Det gjelder både i rikspolitikken og i fylkesting og kommunestyrer. Dette må vi gjøre noe med i høstens valg. Det er foreløpig ikke mulig å stryke kandidater i kommune- og fylkestingsvalg, men man kan gi personstemmer ved å merke de kandidater som man ønsker skal inn i styre og stell.

Finn derfor ut alderen til kandidatene som står på ditt partis liste og stem på en senior!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter