Ukebrev v/Christin Engelstad

Senior Norges innspill til statsbudsjettet 2021

 

Følgende forslag er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet:

 

 1. Senior Norge ber om at det blir etablert en ny arena hvor landsdekkende senior- og pensjonistorganisasjoner kan ta opp viktige saker med aktuelle departementer som Finansdepartementet, Helse- og omsorgs- departementet, Arbeids- og sosialdepartement samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne arenaen må komme i tillegg til, og ikke erstatte, de to årlige møteforekomstene vi har i dag når det gjelder trygdeoppgjør og statsbudsjett.
 2. Senior Norge ber om at det i statsbudsjettene blir gitt en samlet oversikt over budsjett-tiltak/vedtak som har betydning for de eldres situasjon. Slik blir det enklere å følge opp organisasjonenes og andres innspill til statsbudsjettene.
 3. Senior Norge ber om at det blir iverksatt en innsats for at landsdekkende pensjonistorganisasjoners økonomiske rammebetingelser blir bedre enn dagens statstilskuddsordning tilsier. Statstilskuddets grunnbeløp, som p.t. er på kr 20.000, bør økes fordi landsdekkende organisasjonsarbeid er en funksjon av mange andre forhold enn kun organisasjonenes medlemstall.
 4. Senior Norge krever at pensjonistene må få samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottagerne, og at avkortningen i pensjonene opphører. Subsidiært at avkortningen skjer iht. til opprinnelig forslag fra pensjonsutvalget hvor underreguleringen skulle skje av gjennomsnitt i årlig pris- og lønnsvekst, for at pensjonistene skulle opprettholde sin kjøpekraft som et minimum.
 5. Senior Norge krever at de årlige pensjons- og trygdeoppgjørene fortsatt fastsettes gjennom lov og ikke gjennom forhandlinger.
 6. Senior Norge ber om at økninger hhv. reduksjoner av poster i statsbudsjettene blir fordelt forholdsmessig likt mellom aldersgrupper, slik at pensjonistene ikke må bære byrdene alene og/eller på urettferdig vis. Skatter og avgifter må også gis samme prosentvise utvikling for pensjonister som for yrkesaktive.
 7. Senior Norge krever at minstepensjonistene må få styrket sin økonomiske situasjon.
 8. Senior Norge krever at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i statsbudsjettene. Kvaliteten på tjenestene i både sykehjem og hjemmetjenesten må ikke avhenge av kommuneøkonomi og kommunale prioriteringer.
 9. Senior Norge ber om at arbeidet med et sunt kosthold i eldreomsorgen blir intensivert. Videre at gratis tannbehandling, slik eldre som mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder har krav på, blir fulgt bedre opp. Reiser fra hjem til tannklinikk må likestilles med pasientreiser for behandling på legevakt eller sykehus. Forebyggende tannpleie og oppfølging av eldres tannhygiene hjemme kan gi både helsemessige og økonomiske gevinster. Det er påvist at dårlig tannhelse er direkte årsak til underernæring blant eldre.
 10. Senior Norge krever økt bevilgning til bygging av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi ber om at det legges avgjørende vekt på kvaliteten av tjenestene i sykehjem og hjemmepleien, og ikke om det er offentlige eller private som leverer tjenestene.
 11. Senior Norge ber om at det gis økte tilskudd til bygging av nye seniorvennlige boliger og til tilpasning av eksisterende boliger for å stimulere de eldre til økt botid i eget hjem. Tilskuddene må speile de reelle behovene og ikke baseres på hva som er mest lønnsomt for det offentlige. Når Husbankens øremerkede midler til oppgradering og tilpasning av boliger nå blir frie midler fra 2020, ber vi om at det følges nøye med på at boligoppgradering fortsatt prioriteres.
 12. Senior Norge krever at det blir satt økt fokus på forebyggende arbeid og gis økte bevilgninger til demensomsorgen, samt at tiltak iverksettes for å stimulere fysisk og mental helse både hos demente og andre eldre.
 13. Senior Norges krever at sentrale myndighetene følger bedre opp kommunenes planleggingsprosesser slik at omsorgstilbudene til eldre blir tilfredsstillende og ikke gjøres avhengig av i hvilken kommune man bor og tilhører.
 14. Senior Norge krever at det blir lik praktisering i hele landet mht. egenbetaling av opphold på kommunale institusjoner. Det må være like økonomiske vilkår for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns omsorg.
 15. Senior Norge krever at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter 67 år opprettholdes.
 16. Senior Norge ber om at det avsettes tilstrekkelig med midler til kompetanseutvikling på sykehjemmene og i hjemmeomsorgen slik at kompetansen blir styrket både når det gjelder ledelse og utøvelse av den daglige driften.
 17. Senior Norge ber om at det gis økte bevilgninger til arbeid med å hindre ensomhet blant eldre. Ensomhet er en av flere årsaker til selvskading og selvmord i befolkningen, også blant våre eldre.
 18. Senior Norge krever at Regjeringen tilrettelegger bedre for en omsorgsfull omlegging fra den analoge til den digitale hverdagen slik at alle sikres de nødvendige tjenester og informasjon og kan henge med i den teknologiske utviklingen.
 19. Senior Norge har høsten 2019 fremmet forslag om at kommunene pålegges å gi kommunens eldre digital hjemmehjelp som lovfestet del av den kommunale eldreomsorgen. Her viser vi til eget innsendt skriv.
 20. Senior Norge ber om at aldersgrensene i yrkeslivet blir opphevet, sekundært settes til 75 år, slik at det blir samsvar med aldersgrensen for pensjonsopptjening. Særaldersgrenser må revurderes og kun knyttes opp mot det reelle behovet for å opprettholde slike. Særaldersgrenser som det ikke kan dokumenteres et reelt behov for må falle bort.
 21. Senior Norge krever at sykepenger og arbeidsavklaringspenger blir utbetalt til pensjonister som er i jobb etter samme regler som for yrkesaktive. Dagens «avkortningsregler» harmonerer ikke med målet om at flest mulig skal stå i jobb lengst mulig.
 22. Senior Norge ber om at det vurderes innført redusert arbeidsgiver-avgift ved nyansettelse av personer over 55 år.
 23. Senior Norge arbeider for at eldre skal bo trygt og godt i egen bolig. Dette er viktig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, men også ut ifra at de eldre ønsker å bli boende lengst mulig i eget hjem. Boliger for eldre må inkluderes i boligdelen av kommuneplanen, og boligpolitikk og omsorgs-politikk må sees i sammenheng. Kommunene må tilby rådgiving og veiledning om hvordan eldre kan tilpasse egen bolig.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter