Ukebrev v/Christin Engelstad

Hei alle!

Da er den første uken i advent tilbakelagt og julen nærmer seg med stormskritt. Debatten-Fredrik i NRK hadde årets siste sending torsdag, og da ba han om innspill til nye debatter i 2020. Vi tar gjerne imot forslag til saker som berører oss seniorer som vi kan videresende til Debattens redaksjon. Send oss en e-post med hva du ønsker debattert og hvem du vil ha med i debatten.

Forslagene deres vil også være svært verdifulle i Senior Norges øvrige seniorpolitiske arbeid. Send til: info@seniornorge.org. Takk!

 

 

 

 

Generalsekretær Knut Chr. Høvik refererer fra årets siste sentralstyremøte 3. desember

I Senior Norge må vi stadig tilpasse oss den verden dagens seniorer opplever. For å kunne gi et godt tilbud også til yngre seniorer har vi utviklet et kompetanseprogram som en forberedelse til pensjonisttilværelsen.

Vår generalsekretær presenterte Seniorkraft-programmet som Senior Norge introduserer fra 1. kvartal 2020. Overgangen fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen er en av de største overgangene i livet. De som nå går ut i pensjon, mange allerede i første halvdel av 60-års alderen, kan regne med å leve i ytterligere 25-30 år. Dette er år som bør fylles med aktivitet, engasjement, mening og ikke minst trygghet. Svært mange er imidlertid dårlig forberedt på livet som pensjonist. Mange får seg en ubehagelig overraskelse, dersom de ikke har satt seg inn i hva en f.eks. kan forvente å få i pensjon og tatt grep om egen sparing med tanke på å sikre en trygg fremtid. Seniorkraftprogrammet skal tilby våre medlemmer og andre et «verktøy» til bruk i å forberede pensjonisttilværelsen.

Programmet har i et par måneder vært under testing, og vi har fått meget positive tilbakemeldinger.

Styret drøftet innspillene vi har sendt inn i tilknytning til statsbudsjettet 2021, og som er nærmer spesifisert på vår hjemmeside. Disse skal vi redegjøre nærmere for i møte med de aktuelle departementene 12. desember.

Første budsjettutkast for 2020 ble også drøftet, samt gitt informasjon om statstilskuddssøknaden for 2020.

 

Frokost med forskningsresultater

Onsdag 4. desember deltok vår generalsekretær Knut Chr. Høvik og leder for vår Ressursgruppe jus og økonomi, Stig Klingstedt, på adventsfrokost i Senter for Seniorpolitikk (SSP). Her presenterte SSPs ledelse og et eksternt sammensatt ekspertpanel (forskere og deltagere fra bl.a. Oslo Met, NHO m.fl.) interessante og positive forskningsresultater om eldre arbeidstageres arbeidsprestasjoner. Videre ble det fra myndighetshold presisert at økt innsats, også fra seniorene, er kritisk og avgjørende for at de norske velferdsordningene skal kunne bevares og styrkes.

 

Hver uke presenterer Stig Klingstedt, leder i  Ressursgruppe juss og økonomi, små kunnskapsdrypp om økonomi og pensjon. Denne uken er det:

 

Avkortning av grunnpensjon for gifte og samboere

Alle som er trygdet i Norge har rett til grunnpensjon. Den ytes til alle etterlatte- og alderspensjonister, uansett opptjening. For å få full grunnpensjon må man har vært trygdet i folketrygden i 40 år. For enslige personer er grunnpensjonen lik med grunnbeløpet. For tiden er grunnbeløpet (G) 99 858 kroner per år. Gifte og samboere får utbetalt 90 prosent av grunnpensjonen. For pensjonister som har vært offentlig ansatt påvirker ikke avkortningen tjenestepensjonen, man får altså en reell reduksjon av sin pensjon med ca. 8 000 kroner per år dersom man er gift eller samboer. Bor man sammen med en person som fremdeles er i arbeid, men som tjener mindre enn to grunnbeløp per år blir det ikke noen avkortning.

Ordningen med avkortning av grunnpensjonen ble innført med lov om folketrygd i 1967. Den gang ble den økonomiske fordelen av å bo sammen beregnet til 25 prosent av grunnpensjonen. Som følge av pensjonistorganisasjonenes press er avkortningen redusert i flere omganger, senest med fem prosent i 2016.

Etter hvert som det nye pensjonssystemet blir virksomt fullt ut for pensjonistene vil denne ordningen forsvinne, men den er aktuell for alle som får pensjon etter den gamle ordningen.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter