Ukebrev v/Christin Engelstad

Hei alle!

Forrige uke ba vi dere om innspill vi kan videreformidle til Debatten i NRK.

Fra Georg G. fikk vi følgende:

– Alle vi pensjonister finner det harmdirrende urettferdig at vi ikke skal få beholde samme kjøpekraft som lønnsmottakerne.

Alle partilederne bør stille opp i debatten og ikke få lov til å snike seg unna!

I uken som gikk tok vi saken opp med arbeidsministeren, men den vil nok være like uløst og aktuell på nyåret også.

 

Stormøte om statsbudsjettet for 2021

Sammen med de andre landsdekkende pensjonistorganisasjonene møtte Senior Norge til drøftingsmøte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forrige uke. Fra Senior Norge møtte generalsekretær Knut Christian Høvik, leder av Ressursgruppen for jus og økonomi, Stig Klingstedt, samt Elisabeth Steenstrup fra samme ressursgruppe.

Av saker som ble tatt opp, vil vi nevne følgende:

Underreguleringen er en gjenganger i alle møtene med ministeren, så også denne gang.

Organisasjonene ba regjeringen sørge for at det bevilges tilstrekkelige med midler til kommunene til bygging av sykehjem, tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen og kompetanseutvikling blant omsorgspersonalet.

Det må ytes økonomisk støtte til tannpleie for eldre.

Det må avsettes penger til opplæring av medlemmer av eldrerådene.

Spørsmålet om sykepenger til de som fortsetter å arbeide etter 67 års alder.

Det var stor grad av samstemmighet blant pensjonistorganisasjonene.

Statsråden var langt på vei i å love at sykepengeregimet for eldre arbeidstakere må endres. Det er også en forutsetning i regjeringsplattformen.

Pensjonistforbundet hadde som hovedkrav at det skal få forhandlingsansvar for pensjonene. Forbundet tenker seg at staten setter av en pott som deretter fordeles blant pensjonistene etter forhandlinger mellom Pensjonistforbundet og staten. Dersom det ikke blir enighet går saken videre til Stortinget som tar den endelige beslutning.

De øvrige pensjonistorganisasjonene som var representert i møtet gikk imot dette kravet. Begrunnelsen er i hovedsak at pensjonen er en rettighet som hver enkelt har opparbeidet gjennom et yrkesaktivt liv. Den skal fordeles på en ryddig og forutsigbar måte ifølge lov og forskrift, og ikke settes i spill der bare en del av pensjonistene er representert. Modellen som Pensjonistforbundet har presentert, vil ikke påvirke totalbeløpet for pensjonene, bare fordelingen mellom de ulike gruppene av pensjonister.

Statsråden avsluttet møtet med å konstatere at forhandlingsansvar ikke er krevet av alle organisasjonene. Ellers tok hun alle forslagene med seg til de kommende interne forhandlingene i regjeringen.

 

Stort engasjement i eldrespørsmål

Også i 2019 har Senior Norge bidratt aktivt med høringsuttalelser inn mot myndighetene.

Tidlig på året leverte vi et høringsinnspill angående ny vergemålslov

Videre har Senior Norge levert innspill til ny forskrift om eldreråd, og bidratt aktivt med utforming av ny veileder for eldrerådene. Vi har også spilt inn synspunkter på det nye Eldreombudets funksjon og myndighet, samt bedt regjeringen sørge for tilstrekkelige ressurser slik at ombudet kan utføre sin jobb slik det forutsettes.

Senior Norge har også hatt synspunkter på forslaget om å utfase forsørgertillegget. Spesielt er det pekt på at forsørgertillegget for barn må opprettholdes samt at en eventuell utfasing må skje gradvis over lang tid.

Les mer ved å klikke her

Vi har også levert høringssvar om alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Arbeids- og sosialdepartementet bruker begrepet «uføretilbøyeligheten». Senior Norge reagerer på denne bruken og vil understreke at det normalt er en lang og tung prosess for å bli innvilget uføretrygd. Det er altså ikke et frivillig valg den enkelte har.

Les mer ved å klikke her

Til slutt er det levert innspill til forslaget om å justere forvaltningsloven. Vi har spesielt gått imot utvalgets forslag om å sløyfe reglene om dekning av saksomkostninger ved klage på et forvaltningsvedtak. Der har vi senere erfart at Advokatforeningen har hatt det samme syn som Senior Norge på denne saken.

Klikk her for å lese mer.

Hver uke presenterer Stig Klingstedt, leder i Ressursgruppe juss og økonomi, små kunnskapsdrypp om økonomi og pensjon. Denne uken er det:

 

Obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i privat næring

Alle private foretak må ha obligatorisk tjenestepensjonsordning dersom de har:

minst to ansatte i 75 prosent stilling eller mer, minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har 75 prosent eller mer av full stilling, personer i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Man skiller mellom ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsordning. Den første gir arbeidstakeren en bestemt pensjon som utgjør en prosentdel av sluttlønnen, garantert av arbeidsgiveren. Den andre varianten betyr at arbeidsgiveren betaler inn en prosentandel av lønnen til pensjonsordningen, men har ikke noe ansvar for størrelsen på den pensjon som utbetales.

Det vanlige nå er innskuddsbasert pensjon. 1,4 millioner nordmenn har i 2019 en innskuddsordning. Innskuddene kan variere, men må være minst 2 prosent av lønnen mellom 1 og 12 G (i dag mellom 99 858 og 1 198 296 kroner)

Vi anbefaler alle til å gå inn på nettstedet Min pensjon (minpensjon.no).

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter