Ukebrev v/Christin Engelstad

Ny tjenestepensjon for offentlig sektor

Av Stig Klingstedt, leder Ressursgruppe jus og økonomi

 

Med virkning fra 2020 vil offentlige pensjonister som er født 1963 eller senere få endret sine pensjonsordninger. Da vil man, slik ordningen er for privat virksomhet, også kunne kombinere arbeid og pensjon uten å få trekk samt kompensere for levealdersjusteringen.

I den nye tjenestepensjonsordningen vil alderspensjon komme i tillegg til folketrygden. I tillegg til tjenestepensjon blir det innført en ordning med avtalefestet pensjon (AFP) som blir en livsvarig ytelse.

Ved utgangen av 2019 vil pensjonsrettighetene til de med offentlig tjenestepensjon bli omgjort til en oppsatt rett, som er offentlig sektors «fripolise».

Opptjening til ny tjenestepensjon skjer med 5,7 prosent opp til 7,1xG (G=folketrygdens grunnbeløp=pt. 99.858) og 23,8 prosent fra 7,1xG til 12xG. Årslønn med faste tillegg teller og opptjening kan skje frem til 75 år. Opptjening for AFP skjer med 4,21 prosent av pensjonsgivende inntekt i folketrygden opp til 7,1xG frem til 62 år. På tilsvarende måte opptjenes betinget tjenestepensjon med 3 prosent til 7,1xG av årslønn medregnet faste tillegg frem til 62 år. De ulike reglene kan skjematisk fremstilles på følgende måte:

 

Fødselsår Folketrygd Tjenestepensjon AFP Annet
1943-1954 Gammel folketrygd med levealderjuste-ring Bruttomodell med levealderjustering. Individuell garanti Gammel AFP

Tidligpensjon-

ering fra 62-67 år

Ny regulering av pensjonen under utbetaling
1954-1963 Gammel og ny folketrygd. Levealderjustering Bruttomodell med levealderjustering Individuell garanti Gammel AFP

Tidligpensjon-

ering fra 62-67 år

Ny regulering av pensjonen under utbetaling
1963-1968 Ny folketrygd Ny offentlig tjenestepensjon Ny AFP/Betinget tjenestepensjon Livsvarig ytelse Ny opptjening fra 2020 Individuell garanti og overgangstillegg
1968-1971 Ny folketrygd Ny offentlig tjenestepensjon Ny AFP/Betinget tjenestepensjon Livsvarig ytelse Ny opptjening fra 2020 Overgangstillegg

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter