Føler du deg ensom? Få en besøksvenn!


Etter at vi i Senior Norge hadde fått en henvendelse fra et medlem, tok vi kontakt med Røde Kors for å forhøre oss om deres besøksvenner. På spørsmål om ordningen med besøksvenner er åpen for Senior Norges medlemmer, fikk vi et bekreftende svar. Alle som ønsker en besøksvenn, kan melde seg til Røde Kors. I den verste Covid 19-peroioden har man ikke hatt fysiske besøk, men nå åpner Røde Kors opp for også å ha besøk på vanlig måte. Alternativt kan man få en telefonvenn som ringer med jevne mellomrom. Er du interessert, kan du ta kontakt over internett: https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn/

Innspill til statsbudsjettet 2021

På grunn av Covid 19-pandemien er regjeringens drøftingsmøte om budsjettet for 2021 erstattet med skriftlige innspill. Senior Norge har tatt utgangspunkt i den situasjonen Norge nå befinner seg i og satt søkelys på fire problemområder:

  • Underregulering av pensjoner og styrking av pensjonistenes kjøpekraft.
  • Sykepenger/arbeidsavklaringspenger for eldre som fortsetter å arbeide utover 67 års alder.
  • Bemanning/ledelse og kosthold ved våre sykehjem samt demensomsorgen.
  • Bedring av de økonomiske rammene for pensjonistorganisasjonene.

Senior Norge har tidligere i brev av 29. november 2019 begrunnet 23 krav, men behovet for en ekstra innsats fra statens side på de fire nevnte områdene er nå forsterket.

Kommunale besteforeldre


Fra Finland har vi snappet opp en artikkel som forteller at pensjonister kan jobbe frivillig som besteforeldre i kommunale barnehager, skoler og biblioteker. De kalles «Kylämummi» «landsbybestemor», og finnene har en hel del slike, samt noen «landsbybestefedre». På den måten kan pensjonister og barn uten egne besteforeldre i nærheten knytte bånd over generasjonskløften. Noe for Norge?

 

Betaling for sykehjemsplass
Med jevne mellomrom får vi i Senior Norge spørsmål om hva det innebærer for økonomien at man havner på sykehjem. Kort fortalt betyr det at man blir trukket 75 prosent av grunnpensjonen og 85 prosent av øvrige inntekter, begrenset opp til det nivå det koster kommunen å drive en sykehjemsplass. Du kan finne mer informasjon på våre hjemmesider: https://seniornorge.org/2017/betaling-for-en-plass-pa-sykehjem/

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter