Senior Norge Østfold logo 200

Årsberetning 2019 – Et nytt godt år for Senior Norge Østfold

SENIOR NORGE Østfold avhold årsmøte den 4. mars 2020 i Glenghuset i Sarpsborg

Det har vært et nytt godt år for Senior Norge Østfold. Vi har tatt skritt fremover – noen små og andre store. Vi har lagt et godt grunnlag for driften i året som kommer.

Vi arbeider for de eldres interesser i nær sagt alle henseender. Vi skal være deres talsmann og vaktbikkje. Vår rolle er i videste forstand å drive informasjons- og opplysningsvirksomhet og å påvirke politiske beslutninger som vedrører de eldre.  Vårt primære målområde er Østfold. Målgruppene er våre medlemmer og andre seniorer i Østfold.

Medlemsutviklingen

Vi har i løpet av året hatt en netto avgang på 210 medlemmer. Avgangen skyldes at det hadde vært rekruttert i en sentral styrt telefonkampanje et stort antall nye medlemmer. Vi tror disse ikke kan ha fått nødvendig informasjon om SENIOR Norge og foreningens virksomhet. Ved årsskiftet hadde SENIOR NORGE Østfold 650 medlemmer.

Vi takker alle, så vel gamle som nye medlemmer, for at de viser oss tillit og at de støtter oss med sitt medlemskap. Det er en spesiell utfordring å opprette og holde kontakt med hver enkelt av våre nye medlemmer. Vi ser gjerne at alle opplever seg som hjemme hos oss!

Informasjons- og opplysningsvirksomhet

Vi arbeider gjennom de media som er tilgjengelig for oss. Vi legger ut referater fra våre temamøter og debattinnlegg i 6 Østfoldaviser hver måned. Jevnlig blir innleggene tatt inn i 3 – 4 av avisene.

Vårt viktigste medium er SENIORAVISA som vi gir ut på vår nettside med nye innlegg hver mandag. Her fremmer vi alle saker som har betydning for de eldre og samfunnsaktuelle spørsmål. Vi har lesere fra hele Østfold, fra landet for øvrig og til og med noen fra andre land. Vi oppnådde i 2019 formidable 58.227 besøk til SENIORAVISA. Vi har økt besøksantallet hvert eneste år siden oppstarten for 5 år siden.

Etter hvert har vi fått inn flere gjesteskribenter som beriker SENIORAVISA med variert og aktuelt stoff. Vi har innført noen særskilte spalter: Legespalten, Spalte for datahjelpen, Spalte for leserinnlegg og Spalte for Eldrerådene. Ved dette vil vi øke både bredden og kvaliteten på stoffe, for derved å skaffe oss enda flere lesere

Våre temamøter

Vi har i løpet av året hatt i alt 10 temamøter i Sarpsborg, Fredrikstad og Rygge. De fleste av møtene er holdt i Sarpsborg. Vi har forsøker etter beste evne å finne aktuelle temaer som er av almen interesser for våre medlemmer og andre. Vi har lagt inn underholdning som et element i flere av møtene, og vi har en hyggetime før møtene for de som kommer tidlig. Oppslutningen om møtene kan variere med tid og sted, men ligger i området 50 -60 opp til over 100 deltagere. Temamøtene en sammen med SENIORAVISA den viktigste del av vår informasjons- og opplysningsvirksomhet.

Medarrangør i andre møter

Vi har deltatt som medarrangør i 2 møter i Moss som har vært holdt av Pårørendeaksjonen i Moss. Det har vært bra møter som har gitt oss impulser og nye kontakter.

Vårt engasjement på datasiden

Fortsatt er det slik at nær 40% av våre medlemmer ikke har PC eller nettbrett og har begrenset eller ingen digital kompetanse. Vi ønsker flere av disse på nett, samtidig som vi vil tilbyr utviklingsmuligheter og driftsstøtte til de som allerede er på nett.

Vårt tilbud består av en oversikt over opplæringstilbud i Østfold, en oversikt over digitale ord og uttrykk med forklaring og til sist, men ikke minst en rådgivningstjeneste som er gratis for våre medlemmer: Datahjelpen – ring Terje Lloyd Andersen, tlf 922 87 090. Det er et kjempegodt tilbud, gratis for våre medlemmer. Vi arbeider for å gjøre tilbudet bedre kjent. Vi vet at alle som arbeider på PC eller nettbrett, går seg fast en gang imellom – fortvil ikke: ring Datahjelpen!

Våre medlemsfordeler

Vi har introdusert et sett med medlemsfordeler. Oversikt over disse finnes på egen side på våre nettsider – Medlemsfordeler.

Våre saker

Vi engasjerer oss stort sett i alle saker som vedrører helse og omsorg – sykehjemsutbygging, mat på sykehjemmene, hjemmehjelpen, velferdsteknologi mm.

Så er vi engasjert i seniorøkonomi, trygd og pensjon, trygdeoppgjør.

Kampen mot underregulering av de årlige pensjonstilleggene er en av de mest betydelige sakene vi er engasjert i. Så langt uten positive resultater, men vi skal ikke gi oss. Det å få redusert grunnbeløp for samboende eller ektefeller er en tilsvarende sak!

En spesielt viktig sak er kvalitetssikring på sykehus og i sykehjem. Vi arbeider for å få forståelse for at kvalitetssikring er et eget fag som krever spesialistkompetanse. Betydelige kvalitetsbrister, mange med fatale konsekvenser, får passere fordi sakene ikke blir fanget opp av kvalitetssikring på et tidlig stadium. Vi promoterer helhetlige kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme krav i anerkjent kvalitetsreform, med regelmessige kvalitetsrevisjoner utført av autorisert kvalitetsrevisjoner, og sertifisering.

Økonomi

Driften av foreningen har vært tilpasset de økonomiske midler som vi har tilgjengelig. Vi har en solid likviditet. Opprettholdelse og utvikling av vår virksomhet forutsetter at vi beholder vår gode egeninntjening samtidig som vi mottar andel av medlemskontingenten fra Senior Norge.

Politisk innflytelse – eldrerådene

Vi har fått valgt inn styremedlemmer og varamedlemmer i eldrerådene i 6 av 12 kommuner.

Vi har startet en aktivitet for å kunne øve økt politisk innflytelse ved å søke slik representasjon i de kommunale eldrerådene. Samtidig har vi lagt til rette for å innhente info om sammensetningen av eldrerådene og epostadresser for hver eneste av de 12 kommunene i Østfold. Med dette skal vi gjøre eldrerådene kjent for folk flest. Det kan være en bra begynnelse.

 

4. mars 2020

Finn Åsmund Johnsbråten

(sign.)

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter