Eldrerådet i nye Indre Østfold kommune – Spennende utfordringer

Kommunesammenslutningen i Indre Østfold er gjennomført. Det er en storkommune med en naturlig geografisk sammenheng, og skulle ha gode forutsetninger til å bli vellykket. Eldrerådet er valgt, og kommunen har vært så heldig å få Signe Øye som leder for rådet. Hun er en rutinert og vel anerkjent politiker med bl.a.16 år på Stortinget. Se presentasjon av henne på annen plass i denne utgave av SENIORAVISA – «Aktuell profil – Signe Øye».

Nedenfor kan dere lese hva Signe Øye har å fortelle om Eldrerådet i den nye storkommunen:


ELDRERÅDET I NYE INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Da den nye storkommunen slo seg sammen fra 1. Januar i år ble de 5 gamle eldrerådet lagt ned og slått sammen til ett.  Slik måtte det bli for Eldreråd er kommunen forpliktet til å ha. Jeg ble valgt som leder.
Rådet består av 9 medlemmer.  De politiske partiene, SP, AP, H og Rødt har hvert sitt medlem. Pensjonistforbundet har 2, Seniornett 1, Landsforeningen for offentlige pensjonister 1 og Trøgstad Helselag 1. Det er dermed valgt inn representanter fra alle de gamle kommunene. Det vil være bra i starten. Vi har mye å lære av de «gamle» kommunene. Rådet skal behandle saker som gjelder levekår for eldre. Det gjelder også kommuneplan, områdereguleringer, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

I det første møtet skulle vi vedta budsjettet for 2020 og Økonomiplan 2020-23.
Det var ikke enkelt å komme med konkrete forslag på endringer av rådmannens forslag rett før sammenslåingen skulle finne sted og alle kommunene var i full oppløsning. Det Eldrerådet ga sterkt uttrykk for var at vi såg med bekymring på effekten av de foreslåtte kuttene innenfor pleie og omsorg i en tid der vi får flere eldre i årene som kommer. Vi er også kjent med at SIO-prosjektet (det statlige finansierte prøveprosjektet i sykehjem som noen kommuner har hatt i noen år) avsluttes i 2022. De økonomiske konsekvensene av det er ikke kjent.

Eldrerådet må derfor gjøre en grundigere jobb til neste års budsjettbehandling.

På det neste møtet i januar fikk vi en god framlegging av av det utkastet som en gruppe hadde jobbet fram når det gjelder funksjonsfordelingen innen eldreomsorgen i den nye kommunen. Dette var bare den første orienteringen om denne store og viktige saken som vi må behandle grundig.

Skal det være tilnærmet slik det er i dag – der alle de 5 pleie- og omsorgsstedene (i alle de 5 gamle kommunene) drives med alle tilbudene på alle stedene? Der vi ikke spesialiserer oss på noen vanskelige områder (f.eks. sterkt demens) på ett sted? Det vil bety at noen pårørende vil få lengre avstander for å besøke sine nærmeste. Mens det på den andre siden vil kunne gis bedre behandling, mer ekspertise og lettere å få tak i de beste folkene. I tillegg har vi Helsehuset og Edvin Ruud som også gir meget gode tilbud og som skal jobbs sammen i et overordnet tilbud.

Her i distriktet er jo avstandene små sammenlignet med store deler av landet, men det er vel ikke vi som er vant med korte avstander enige i.

Dette er vanskelige spørsmål som vi må sette oss godt inn i. For selvfølgelig er vi ute etter det beste tilbudet for Innbyggerne våre.

Møtet i mars er avlyst på grunn av koronasmitten så vi har ikke kommet noe lenger med sakene ennå.  Men vi har store utfordringer å ta tak i. Og vi gleder oss til å ta fatt.

Signe Øye
Leder for Eldrerådet i Indre Østfold Kommune

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter