Handlingsplan 2020 – Viktige prioriteringer!

I kurven med arbeidsoppgaver finnes det oppgaver av varierende betydning. Det er nødvendig å ha oversikt og ha en mening om hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Man må prioritere – sikre ivaretagelse av de viktigste sakene først.

Følgende er områder og saker vi vil prioritere i det året vi nå har begynt på:

Regularitet

Regularitet er en forutsetning som vår forening er tuftet på. Regularitet innebærer at våre medlemmer til enhver tid skal kunne vite hva de har å forholde seg til. Informasjon om virksomheten blir gitt i vår aktivitetsplan og gjennom informasjon i SENIORAVISA.

Styremøter

Vi skal avholde 10 styremøter. Holdes en uke i forkant av temamøtene. For å komme nærmere i kontakt med sykehjemmene og de miljøer vi arbeider for, tar vi sikte på å avholde flere styremøter på sykehjemmene slik vi gjorde i året som gikk. Dette gir oss førstehåndsinformasjon, verdifull innsikt og nye kontakter.

Temamøter

Temamøtene er limet i vår forening. Det gir våre medlemmer anledning til å bli kjent med hverandre og vår virksomhet. Vi arrangerer 10 temamøter i løpet av året, hver måned unntatt juli og august. Vi søker aktuelle temaer og gode foredragsholdere. Temamøtene gir oss anledning til å formidle informasjon til våre medlemmer og å få tilbakemeldinger. Samtidig gir temamøtene anledning til sosialt samvær og underholdning.

Senioravisa

Senioravisa er vår viktigste kommunikasjonsmedium. Vårt siktemål er at senioravisa skal være et felles forum for seniorer i Østfold. Vi vil være best på seniorinformasjon i Østfold. I året som gikk hadde vi nesten 60.000 besøk til SENIORAVISA. Det innebærer at vi når langt ut over vår egen medlemsmasse.

Vi tar sikte på å øke antall besøk til SENIORAVISA. 70.000 bør være innenfor rekkevidde. Vi vil ut til enda flere med våre budskap og vi vil styrke vår posisjon som tilbyder av annonseplasser. Utleie av annonseplasser er vår viktigste inntektskilde.

Vi vil utvikle SENIORAVISA videre ved å opprette: spalte for leserinnlegg, legespalten, spalte for eldrerådene og spalte for datahjelpen. Vi vil øke bredden i stoffet og gjøre SENIORAVISA interessant for flere. Vår forbindelse med Faust Medisinske senter vil gi oss månedlige legebulletiner.

Media

Det er viktig å synes i media. Vi legger ut til lokalavisene i Østfold referat fra alle våre temamøter. I tillegg skriver vi fra tid til annet debattinnlegg. Således synes vi i Østfoldavisene hver eneste måned.

Eldrerådene

Vi er snart 1 million pensjonister i Norge -20% av Norges befolkning. Disse er nesten ikke representer i besluttende organer slik som bystyrer, fylkesstyrer, storting og regjering. Dette innebærer at pensjonistene er «under administrasjon». De må forholde seg til beslutninger som gjelder seg selv, men som er fattet av noen andre!

Vi ser de kommunale eldrerådene som en mulighet til å øve politisk innflytelse. Utfordringen er at de er nesten ukjente for folk flest. Ikke vet de hvem som er i eldrerådene og ikke vet de hva de driver med.

Det er klart det finnes unntak, men inntrykket er at de fleste eldrerådene er anonyme «sandpåstrøere» uten politisk innflytelse av betydning. Dette har vi tenkt å gjøre noe med, og det er kanskje vår mest spennende utfordring.

Vi har samlet inn info om hvem som sitter i eldrerådene i de enkelte kommuner i Østfold med epostadresser. Våre oversikter er lagt ut i SENIORAVISA. Det innebærer at alle som besøker SENIORAVISA har tilgang til disse informasjonene for hvert eneste eldreråd. Slik blir eldrerådene kjent for publikum samtidig som de som er i eldrerådene blir kjent for hverandre.

Alle får muligheter til å kommunisere med alle – alt ligger tilgjengelig i SENIORAVISA!

Vi tilbyr alle eldrerådene og alle medlemmer og varamedlemmer å bruke SENIORAVISA som kommunikasjonsplattform. Vi håper etter hvert å få inn mange leserinnlegg som kan synliggjøre Eldrerådenes virksomhet!

Vi håper Eldrerådene vil oppleve oss som nyttige samarbeidspartnere og at vi kan bidra til at Eldrerådene kommer ut av skyggenes dal!

Datahjelpen

Vi har lagt ut oversikt over hva som finnes av opplæringstilbud i Østfold i SENIORAVISA. For øvrig prioriterer vi vår rådgivingstjeneste:

Datahjelpen, ring Terje Lloyd Andersen, tlf 922 87 090

Dette er en unik tjeneste, gratis for våre medlemmer, som hjelp til å løse daglige driftsproblemer! Alle «står fast» en gang imellom!

Digitaliseringen

Digitaliseringen av det norske samfunn foregår i høyt tempo. Det er vår oppgave å følge opp at det opprettholdes tilfredsstillende, analoge løsninger for de som ikke er på nett. I Norge skal det finnes i alt 400.000 som ikke er på nett. Ca. 40% av våre medlemmer er ikke på nett. Av de over 80 er 70% ikke på nett, av de mellom 70 og 80 er det 40% og av de under 70 er det 30%. For de aller fleste over 80 må vi regne løpet for kjørt, de kommer aldri på nett. Derimot bør det være håp for de under 80, i alle fall for de som er under 70.

Det er vår oppfatning at problemet med at en del av befolkningen ikke er på nett, kommer til å vare i 20 -30 år. Det er noe helt annet enn det våre myndigheter har forestilt seg.

Helse og omssorg

Helse og omsorgsvesenet sliter med to hovedproblem som henger sammen. Det ene er underkapasitet både med hensyn til bemanning, plass i sykehus og sykehjem og kvalitetsbrister.

Når det gjelder det siste, så avdekkes det kontinuerlig feil, til dels meget alvorlige, som må ha sammenheng med manglende, eller ufullstendig kvalitetssikring. Det synes ikke at de ansvarlige myndigheter i Norge, har forstått at kvalitetssikring er et eget fag.

Vi må arbeide for at de ansvarlige myndigheter vil forstå at kvalitetssikring «stykkevis og delt» ikke rekker og at kvalitetssikring er et eget fag. Det må på plass helhetlig kvalitetssystemer, bygget opp for å imøtekomme kravene i anerkjent standard. Dette må innebære periodiske revisjoner av autorisert kvalitetsrevisor og sertifisering.

Volvat har skjønt det – ISO sertifikatene henger lett synbart i deres kundeekspedisjoner.

Reise

Vår tanke er at det kan være hyggelig for våre medlemmer noen ganger å reise sammen og på den måte bli kjent med hverandre. Vi har derfor innledet samarbeid med Vital Reiser, Oliver Travel og Kyprosreisen – nære og fjerne reisemål. Vi har nettopp avsluttet en vellykket tur til Heddys Casa på Lanzarote med Vital Reiser.

  1. februar 2020

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter