Hvorfor pensjonistene?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er fortsatt slik at pensjonistene som gruppe blir utsatt for mer eller mindre dårlig begrunnede særtiltak som i sin form er diskriminerende. Vi vil trekke frem tre tiltak som reduserer pensjonistenes inntekter. Det synes som om de to første av tiltakene mer eller mindre er glemt (til myndighetenes fordel) mens det siste er høyaktuelt ved de årlige trygdeoppgjørene.

 

  1. Redusert minstefradrag

Da folketrygden ble etablert tilbake i slutten av 60-årene, ble det vurder slik at de yrkesaktive hadde flere utgifter som mindre aktive pensjonister ikke hadde. Derfor fikk pensjonistene et redusert minstefradrag i forhold til det de yrkesaktive fikk. I år er minstefradraget for pensjonister kr. 88.700 mens det for de yrkesaktive er kr. 106.759 – hvilket innebærer en forskjell på kr. 18.059! 

Det kan være at forskjellsbehandlingen kunne forsvares den gang folketrygden ble etablert. Men meget har hendt siden da. Dagens pensjonister er aktive i en helt annen grad enn for 50 år siden. Vi er overbevist om at pensjonistene har minst like høye utgifter som de yrkesaktive.

Ordningen med redusert minstefradrag bør fjernes!

 

  1. Samordning av ektefelle- og samboerpensjon

Ordningen med samordning av pensjon for ektefeller og samboere ble i sin tid innført med den begrunnelse at det var billigere for to å bo sammen enn å bo hver for seg. Derfor skulle de samboende pensjonister ikke få grunnbeløpet (grunnpensjon i folketrygden) som alle andre pensjonister. Tidligere statsråd Robert Johanson bedyret at han ikke skulle slutte før særordningen var avskaffet. Han har for lengst sluttet som statsråd, men ordningen med samordning av pensjon for ektefeller og samboende eksisterer fortsatt – riktignok med grunnbeløp redusert med 10% til kr. 91.215. Således gjenstår bare kr. 10.136 før også ektefeller og samboende også får full kompensasjon. La oss bli kvitt resten også, så er hele ordningen med samordning avviklet!             

Begrunnelsen for særordningen er holdbar – det er uomtvistelig billigere å bo to sammen enn hver for seg! Men da skulle vel ordningen vært gjort gjeldende for alle som bor sammen. Lønnsmottagere skulle hatt et tillegg i skatten tilsvarende den belastning ektefeller og samboende pensjonister får ved at de ikke får fordelen av grunnbeløpet.

 

  1. Årlig underregulering av pensjonene

Hvert år underreguleres pensjonistenes pensjoner i folketrygden med 0,75% i forhold til den alminnelige lønnsutviklingen. Ordningen er meget omstridt. Den har resultert i at pensjonistene har fått negativ reallønnsutvikling i 5 av de 6 foregående årene. Også i år vil resultatet etter trygdeforhandlingene gi negativ utvikling for pensjonistene.

Dette innebærer at pensjonistene har tapt og taper store beløp, og at de sakker etter lønnsmottagerne. Hvorfor skulle ikke pensjonistene nyte godt av vår velstandsutvikling på linje med lønnsmottagerne? Det synes å være glemt at det er dagens pensjonister som har skapt det høye velstandsnivå vi kan nyte godt av i dag!

Hva er formålet med underreguleringen! Hente penger til statskassen der de er lettes å hente?

Pensjonistorganisasjonene vil ha ordningen avviklet, men faller fort i den fellen at de ender opp i en dialog omkring hvordan underreguleringen bør gjennomføres.

Så tilbake til spørsmålet i overskriften: «Hvorfor pensjonistene?». Hvorfor skal pensjonistene som eneste gruppe være gjenstand for diskriminerende særbehandling som beskrevet i eksemplene ovenfor. Skulle vi kunne tenke oss at også andre grupper burde være kvalifisert. Hva om vi begynner med elektrikerne og rørleggerne?

Temaene ovenfor er ikke nye. Når vi likevel har hentet de frem, så er det for at det nylig er nedsatt en komite som skal gå gjennom på nytt hele pensjonsforliket fra 2011. Da kan det være nyttig å ha vært ute med en påminnelse!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter