Mange flere eldre – Flere under administrasjon?

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Statistisk sentralbyrå (SSB) holder oversikt over det meste for oss. Nå har de lagt frem en oppdatert befolkningsframskriving. Det vil bli en noe lavere befolkningsvekst enn tidligere forutsatt. I dag er vi 5,4 millioner, beregnet i 2050 er 6,0 millioner og 6, 3 millioner i 2100!

Det som er av størst interesse for oss, er at andelen eldre øker sterkt. Allerede i 2030 vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet. Antall over 67 år utgjør i dag ca. 13% av en befolkning på 5,4 millioner. Andelen forventes fordoblet i løpet av de nærmeste 50 år!

Vi har et demokratisk problem som ikke må få lov til å vokse. De eldre er nesten ikke representert i styrende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. De aller fleste i gruppen over 67 år er myndige personer, men likevel er det ikke meget feil å si at gruppen er «under administrasjon».

Å være «under administrasjon» vil si at det er andre som fatter beslutninger om saker som gjelder en selv. Vi kan gjerne si at det er velutdannede, godt kvalifiserte 35 åringer som i dag legger premissene for pensjonistene, uten at disse er med å bestemme! Dette er ikke annet en umyndiggjøring av ellers myndige personer!

Det har tidligere vært slik at pensjonstiden først og fremst skulle være periode for hvile og adspredelse. Nå må det bli slik at de eldre blir møtt med forventning om at de fortsatt skal være aktive og delta i samfunnslivet, det være seg politikk eller andre samfunnsnyttige aktiviteter. Nylig avdøde Astrid Nøkleby Heiberg illustrerte dette med følgende replikk: «Når du blir 62 og går av med AFP, skal du kose deg til du blir 90 da?»

Underforstått – vi må fortsette å være aktive, delta og vi må bidra!

Med tanke på at andelen eldre kommer til å vokse betydelig, vil det være av enda større betydning at flere eldre tar aktiv del i politikken og at de kommer seg inn i styrende organer.

Det må være et mål å få flere eldre inn på Stortinget. Dette fordrer en forståelse i de politiske partier og at de som måtte være interesserte kommer inn på partienes nominasjonslister. Dette er en prosess som kan komme til å gå sakte. Det er om å komme i gang!

Vi har sett for oss en raskere vei til politisk innflytelse – gjennom eldrerådene. Disse har til nå vært relativt anonyme. Vi har sett det som et mål å synliggjøre eldrerådene og deres virksomheter. Derfor har vi laget en oversikt over sammensetningen av de 12 kommunale eldrerådene i Østfold og epostadressene til hvert enkelt rådsmedlem. Således kan alle kommunisere med hverandre og de eldre i respektive kommuner kan se hvem som er valgt til å ivareta deres interesser.

Oversikten er lagt ut i SENIORAVISA. Søk på arkiv/kategori/eldrerådene!

Vi har opprettet egen spalte i SENIORAVISA for eldrerådene. Her kan de legge frem sine synspunkter og orientere om sine virksomheter. Til nå har vi hatt innlegg fra 5 av eldrerådene, sist fra eldrerådet i Sarpsborg. Innlegget finnes på annen plass i denne utgave av SENIORAVISA: «Eldrerådet i Sarpsborg henvender seg til regjeringen!»

Vi håper vi på denne måte kan synliggjøre eldrerådene og deres virksomheter og at dette kan gi eldrerådene større tyngde og politisk gjennomslagskraft!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter