Protokoll fra årsmøte 4. mars 2020

Senior Norge Østfold avholdt årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 4. mars 2020. Vel 20 medlemmer deltok i møtet. Det ble åpnet ved leder av foreningen, Finn Åsmund Johnsbråten. Han innledet ved å si noe om foreningens virksomhet i året som er gått. Han fremhevet følgende:
  1. Vi har vedlikeholdt et høyt aktivitetsnivå med 10 temamøter, 9 styremøter og har vært med-deltager i 2-to pårørende-møter i Moss
  2. Vi har arrangert styremøter på sykehjem i Mysen, Fredrikstad og Moss.
  3. Vi har god kontroll på økonomien, et godt resultat og bra likviditet
  4. Vi nådde ikke målet med 60.000 besøk til SENIORAVISA, men 58.227 lar seg høre
  5. Vi har innledet et samarbeid med Faust Medisinske senter i Fredrikstad
  6. Vi har dratt i gang et prosjekt for å støtte eldrerådene og gjøre de og deres virksomheter bedre kjent
  7. Vi har hatt mer enn 30 gjesteskribenter i SENIORAVISA

Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

Arne Vestergaard Larsen ble valgt til møteleder

Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent

Øivind Strømnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Jan Riis ble valgt til tellekorps

Årsberetning ble lest opp og godkjent med et par mindre endringer

Regnskapet er revidert og godkjent av revisor. Godt resultat og bra likviditet. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet uten endringer.

Budsjettet er lagt opp til å gå i balanse uten medlemsinntekter fra Senior Norge. Dette fordi medlemsinntektene ikke er bekreftet. Budsjettet går ut med kr. 30.000 i overskudd. På inntektssiden forutsetter det at vi greier å opprettholde annonseinntektene. Det er lagt inn rom for tidvis å kunne å avertere i Halden Arbeiderblad og Smaalenenes Avis. Så har vi lagt inn kr. 2.500,- i underholdning i inntil 6 temamøter. Budsjettet må kunne betraktes som solid!

Handlingsplanen for 2020 ble gjennomgått og godkjent uten endringer.

Viktig, banebrytende prosjekt er vårt opplegg for å gjøre eldrerådene og deres virksomheter kjent for folk flest. Eldrerådene gis adgang til å bruke SENIORAVISA som informasjonskanal!

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

De som forlater styret: Per Arne Polsrød, Jan Riis og Egil Roger Petersen fikk takk for sin innsats i styret og blomster. Det samme gjelder Reidun Anita Strømnes og Kirsti Marie Johnsbråten for sin innsats på kjøkkenet.

 

Valg ble gjennomført med slikt resultat:

Finn Åsmund Johnsbråten                  leder og sekretær, valgt for 1 år

Arne Vestergaard Larsen                  styremedlem og nettsideredaktør, valgt for 2 år

Terje Lloyd Andersen                         styremedlem, nesteleder og dataansvarlig, 1 år igjen

Vinni Hestenes                                   styremedlem, kasserer, 1 år igjen

Øivind Strømnes                                styremedlem, 1 år igjen

Adolf Olsen                                        styremedlem, 1 år igjen

Reidun Guttulsrød                             varamedlem, valgt for 2 år

Reidun Guttulsrød (78) er pensjonert helsearbeider fra Råde. Hun har vært medlem hos oss i 5 år.

Styret besluttet i styremøte 1-2020 at styret skal fungere som valgkomite. Dette er dokumentert i protokolltilførsel av 14.2.2020.

Tre utsendinger til Landsmøte i mai velges på styremøte 25. mars.

 

4. mars 2020

 

Øivind Henning Strømnes                             Arne Vestergaard Larsen

Styremedlem                                                 Møteleder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter