Sarpsborg – best på stoppeklokkeomsorg?

Kommunene i Norge står overfor store utfordringer innenfor helse og velferd. Utfordringer ligger i å betjene stadig flere pleietrengende hjemme med begrensede ressurser.

Økningen i pleiebehovet har sammenheng med at det blir mange flere eldre. Økningen er så stor at kommunene ikke har mulighet til å bygge ut sykehjemkapasiteten i samme takt. Derfor blir det flere hjemmeboende eldre som må betjenes hjemme.

Sarpsborg kommune var en av de kommunene som tidlig så muligheter til å effektivisere hjemmetjenestene ved anvendelse av tilgjengelig velferdsteknologi. Kommunen har i tidligere temamøter vi har arrangert, den 1. februar 2017 og den 30. oktober 2018, orientert om introduksjon og drift av velferdsteknologi i kommunen.

Velferdsteknologien har som formål å sikre en effektiv og trygg gjennomføring av hjemmetjenester. Hvorvidt teknologien også skal sikre at pasientene får en sosial opplevelse og omsorg, er vi mer usikre på!

Det ligger en spesiell utfordring i en målgruppe som er lite fortrolig med ny teknologi og digitale løsninger. Dette er de uten digital kompetanse. Det skal være vel 400.000 av dem i Norge. Av de som er mellom 60 og 70 er ifølge vårt eget grunnlag, 30% uten digital kompetanse, av de mellom 70 og 80, 40% og de over 80, 70%. Vi skulle gjerne vite hvordan disse forholder seg til den nye teknologien.

Sarpsborg kommune har tidligere opplyst at de forsøker å tilby løsninger som i samsvar med de enkeltes forutsetninger. Skulle være interessant å få info om hvor langt de rekker med dette. Hvor stor andel av de eldre er det som vegrer seg og hvor mange er det som mislykkes?

Anvendelse av digital velferdsteknologi, innebærer innhenting, registrering, oppbevaring og bruk av persondata. Alt dette gjøres med gode hensikter for å kunne gjennomføre effektiv og gode hjemmetjenester. Dette er vel og bra, men det dreier seg om persondata og vi er ikke sikre på hvor godt personvernet er ivaretatt. Misbruk vil kunne forekomme, og utro tjenere finnes i de fleste miljøer!

Det er ikke til å unngå at velferdsteknologien kan oppleves som et overvåkningssystem, og det er jo akkurat det det er. Dette fikk stor oppmerksomhet da Sarpsborg kommune iverksatte registering av tidsforbruk for hvert enkelt hjemmebesøk. Dette ble oppfattet som overvåkning. Sarpsborg kommune forklarer at hensikten er å produsere bedre tjenester. Hensikten er utvilsomt velment, men det er et problem hvis brukerne likevel oppfatter velferdsteknologien som overvåkning og en trussel mot personvernet.

Det er neppe til å unngå at hjemmehjelperne opplever tidsregistreringen som et utidig press. Tenke seg til hvordan det er å være under kontroll hele dagen, hver dag. Dette er jo overvåkning i ordets rette forstand. Er det for meget å forvente at kommunen finner en annen og bedre løsning?

Velferdsteknologien gjør det mulig å sette mål på aktiviteter og registrere det meste. Vi skulle gjerne vite hvor meget tid det er satt av pr. besøk for omsorg overfor brukerne, til f.eks. en prat over en kopp kaffe. Hva er så langt registrert av tid forbrukt på omsorg.

I målgruppen er det mange ensomme. Besøket fra hjemmetjenesten er den eneste sosiale opplevelsen i løpet av dagen for mange av brukerne. Derfor er det så viktig at hjemmehjelperne blir «tildelt» tid til dette, og at det gis rom for at noen trenger mer sosial tid enn andre. Det må bli galt å skjære alle over en kam!

Vi er ikke i tvil om at velferdsteknologien gir store økonomiske gevinster. Det vi er redde for, er at nye teknologien fjerner oss fra brukerne i en situasjon hvor mange har behov for mer nærhet.

Det kunne være fint å bli kjent med hva Sarpsborg kommune har gjort tilgjengelig av relevant informasjonsmateriell.

Vi vil gjerne vite mer og har derfor invitert Sarpsborg kommune til å orientere oss ved et av våre kommende temamøter om sitt arbeid med velferdsteknologi, hvilke erfaringer de har gjort og hva de har oppnådd.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter