Ukebrev v/Christin Engelstad

Hei alle!

Senior Norge, Forsvarets seniorforbund (FSF) og Avinor danner sammen Seniorenes fellesorganisasjon. Organisasjonen har naturlig nok aldersdiskriminering og særaldersgrenser høyt på agendaen. I forbindelse med brudd i forhandlingene om særaldersgrenser, uttalte FSF følgende:
FSF er bekymret for at det ble brudd i forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Særaldersgrensen er den siste og viktige brikken som må på plass i pensjonsreformen, og FSF oppfordrer partene til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen og finne gode løsninger.
FSFs syn på aldersgrenser i arbeidslivet er nedfelt i vårt «Eldrepolitiske dokument», godkjent på Landsmøte i 2017. Der står det blant annet: «Arbeid i staten skal fortsatt gi en god tjenestepensjon: Skikkethet i jobbsammenheng bør ikke knyttes til et alderstrinn, dette vil være diskriminerende overfor eldre som fortsatt ut fra sine kvalifikasjoner er i stand til å fylle stillingens krav. FSF primære syn er at aldergrensene bør oppheves i sin helhet, sekundært at grensen settes til 75 år slik at det er samsvar med taket for pensjonsopptjening. Dagens særaldersgrenser bør etter forbundets oppfatning revurderes og knyttes strengt opp mot det reelle behovet for å opprettholde disse.» Det er viktig for oss å få på plass en løsning som er forutsigbar, slik at våre medlemmer kan gå en god alderdom i møte.»
Forøvrig anbefaler vi å lese hele dokumentet her.

Hvem skal ut?
Gunnar Tveiten og Axel Wannag, Senior Norge, Asker har hatt følgende innlegg i  Budstikka:

Artikkelforfatterne mener Askers mest pleietrengende kun blir vurdert som utgifter som truer kommunens «langsiktige økonomiske utvikling».

God lokalpolitikk handler om å utvikle og sørge for treffsikre og effektive politiske virkemidler og rammevilkår som proaktivt møter utfordringene i lokalsamfunnet. Etter å ha vært til stede på høringsmøte om forslag til kommuneplan 2020–2032 i Asker rådhus mandag 27. januar, er Senior Norge, Askers inntrykk at flere og flere syke og demente eldre med tilhørende utslitte pårørende, i økende grad vil oppleve å ikke få sine omsorgs- og avlastningsbehov ivaretatt.
Både ordfører, direktør for samfunnsutvikling og plansjef fremhevet at FNs bærekraftmål heretter skal «utgjøre det overordnede rammeverket» for alt videre planarbeid i kommunen. Dessverre klarte ingen å gjøre det forståelig hvordan disse målene rent konkret skulle legges til grunn for veivalg og handlinger fremover. Derimot lyktes de med å tegne et dystert bilde om hvilke utfordringer og bekymringer Askers raskt aldrende befolkning ville være for bærekraften i kommuneøkonomien.
Les hele saken her

Vold i norske sykehjem – ensidig fokus
2015.10.03 ÅsmundAv leder i Senior Norge Østfold, Finn Åsmund Johnsbråten.
Vi har lenge vært oppmerksomme på voldshendelser i norske sykehjem og vold som utøves mot eldre i forskjellige sammenhenger. Den 4. november 2015 holdt sosionom Ingegerd Espås foredrag for oss under tittelen «Vold mot eldre i nære relasjoner i hjemmet og i institusjoner!». Formålet var å få folk til å forstå at problemet eksisterte og at det var betydelig.
Det ser ikke ut som om problemet er blitt mindre siden den gang. Det skal ha blitt registrert i alt 13.000 voldshendelser i norske sykehjem i fjor. At omfanget var så stort kom som en overraskelse på de ansvarlige myndigheter. Det kan være enda større fordi det kan hende det bare er toppen av isfjellet vi ser.

Senior Norge Østfold fikk en tankevekker etter at vi nylig hadde holdt årets første styremøte i Skoggata omsorgsboliger Moss.
Jeg mener at vi ikke må bli for ensporet og sette fokus på vold mot eldre alene. Ansatte i eldreomsorgen kan med god grunn være engstelige for å gå på jobben noen ganger. Tenkte, når jeg så meg rundt i omsorgsboligene – hvordan vil vi oppføre oss når vi kommer på institusjon – blir vi alle engler da?
Vi har bare hatt oppmerksomhet mot den vold som utøves mot de eldre. Det kan være vold av eldre mot eldre, av eldre mot ansatte, og sågar vold av ansatte mot eldre. Bildet er mer nyansert enn det vi til nå har sett.
Det må være riktig å rette større oppmerksomhet mot de ansattes situasjon. De må kunne gå på jobb uten hver dag å være engstelige for hva de måtte kunne møte av trusler om vold og faktisk utøvd vold. Tenke seg til hvordan en nyutdannet omsorgsarbeider vil oppleve det å bli stående alene overfor en eldre som truer med og utøver vold. Det å bli stående alene kan fort bli situasjonen fordi sykehjemmene generelt er underbemannet. Grunnbemanningen er for lav!
Etter hvert som det blir flere demente vil dette problemet øke. Det innebærer at det må iverksettes tiltak som kan trygge de ansatte. Dette er kommunenes ansvar.
Det trenges åpenbart mer kunnskap og bedre grunnbemanning for å møte disse utfordringene.
Saken må få meget større oppmerksomhet og prioritet, både hva angår vold mot og mellom eldre, mellom eldre og ansatte og mellom ansatte og de eldre.
Sykehjemmene og andre institusjoner må være trygge for alle!

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter