Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Samarbeid mellom Senior Norge og Folkeuniversitetet Senior

Senior Norge har i 2020 utviklet et seminarsamarbeid med Folkeuniversitetet Senior, hvor vi og våre advokater i BA5 foreleser i senioraktuelle temaer innen vårt nyutviklede Seniorkraftprogram. Seminarene omfatter interessante og viktige juridiske og aktuelle økonomiske temaer som opptar seniorer. Dette er hva man bør være oppmerksom på enten man har nådd pensjonsalderen eller ikke. Den juridiske delen av programmet omfatter oppsett av fremtids- fullmakter og testamenter, hva man må være oppmerksom på i den nye arveloven som trer i kraft 1. januar 2021 og aktuelle temaer omkring dødsbo-skifter.

Foruten juss og økonomi skal det holdes seminarer om de rettigheter senior, eldre og deres pårørende har i velferdssystemet, om seniorboliger med tilhørende finansiering, helse og omsorg samt «populærforedrag» om hvordan kunne leve en innholdsrik seniortilværelse og alderdom.

Seminarer er så langt avholdt hos Folkeuniversitet i Asker og på Kongsberg. Bestillinger er mottatt for seminar i Agder, og ved flere destinasjoner i 2021. På grunn av pandemien er vi og Folkeuniversitetet særdeles forsiktig med å tromme sammen for mange mennesker. På Kongsberg er det holdt 2 samlinger med rundt 60 deltagere; primært fra de rundt 800 medlemmene som sogner til Folkeuniversitet Senior, avdeling Kongsberg/Buskerud.

Før pandemien inntraff holdt vi liknende seniorkraftseminarer også for NITO (Norsk Ingeniør og Teknikerorganisasjon) først i Tromsø (for NITOs Tromspensjonister) og deretter i Mjøsregionen (for NITO-pensjonistene i Hedmark). Bestilling er mottatt for seminar for NITOs Trøndelags pensjonister. Dette skulle vært avholdt ultimo mars i år, men det måtte utsettes pga. pandemien. Seminaret skal holdes så snart forholdene tillatater det.
Vi er i samtaler om liknende samarbeid også med næringslivet og andre organisasjoner.
Seniorkraftseminarene er en ny virksomhet i Senior Norge og støtter opp om vårt organisasjonsformål. Seminarene blir godt mottatt, og vi forventer oss mye av denne virksomheten i 2021 og årene fremover. Vi bygger opp en gjennomføringsorganisasjon av ulike fagpersoner. Så snart forholdene normaliserer seg, vil vi også involvere våre lokallag både i presentasjoner, markedsføring og gjennomføring av seniorkraftseminarer. Våre medlemmer vil også få tilgang til Seniorkraftprogrammet, seminarer o.l.

Vi ser at seminarene gir Senior Norge stor oppmerksomhet og synlighet blant både senior- og eldrebefolkningen, hos myndighetene og i næringslivet.

Vi ser at seminarene gir Senior Norge stor oppmerksomhet og synlighet blant både senior- og eldrebefolkningen, hos myndighetene og i næringslivet.

Vi vil orientere mer om denne virksomheten etter hvert som den skrider frem. Om noen har spørsmål om Seniorkraftprogrammet og seminarene, ikke nøl med å ta kontakt med vår generalsekretær Knut Chr. Høvik (Mobil 911 66 558 eller e-post: knut.chr.hovik@seniornorge.org

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring?
Jakob Lothe og styremedlemmer i Rådet for muskelskjeletthelse har skrevet en kronikk i Dagens medisin og peker på at regjeringens satsing på forskning på muskel- og skjelettplager er altfor dårlig. Han skriver:
«Vårt felles budskap er at nå kan ikke styresmaktene lenger sitte stille mens samfunnet påføres unødig stort helsetap og enorme kostnader, på grunn av manglende satsing på forebygging, behandling og rehabilitering av folks muskel- og skjeletthelse.

For eldre er det snakk om store lidelser på grunn av muskel- og skjelettsykdommer. Utover smerte er også disse medvirkende årsaker til at eldre må behandles på sykehus eller få varig opphold på sykehjem på grunn av svekket motorikk.
Det spesielle med muskelskjelettplager er at den store kostnaden ligger utenfor helsevesenet. Det er med andre ord ikke behandling og rehabilitering, men den store sykdomsbyrden i form av ikke-dødelig helsetap – nedsatt livskvalitet, arbeidsevne og uførhet – som koster.
Nå er det på høy tid at myndighetene åpner øynene for at investering i mer kunnskap og bedre helsetjenester vil gi store gevinster på arbeids- og velferdsområdet og bedre livskvalitet for alle med muskelskjelettplager.
Muskel- og skjelettsykdommer er av de aller største samfunnsmedisinske utfordringene i det norske samfunnet. Like fullt har det opp gjennom årene i liten grad vært iverksatt tiltak og satsinger i helsepolitikken særlig rettet mot denne pasientgruppen. Dette illustreres også av den offentlige støtten til forskning på muskel- og skjelettsykdommer.
Dette er spørsmål som angår våre eldre i stor grad. Det må følges opp av pensjonistorganisasjonene overfor myndighetene. Senior Norge vil ikke sitte stille!

Sekretariatet blir stengt på grunn av covid-19 
På grunn av covid-19-situasjonen blir sekretariatet stengt fra og med
9. november og inntil videre.
I denne tiden kan du få kontakt med over mobiltelefon 414 40 070, evt. over e-post:
post@seniornorge.org
Generalsekretæren kan nås på telefon 911 66 558 eller e-post: knut.chr.hovik@seniornorge.org

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter