Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nytt pensjonsforlik eller har pensjonistene det godt nok?
Denne uken fikk vi nyheten om at Pensjonistforbundet har inngått et samarbeid med FrP og SV for å få til et nytt pensjonsforlik på Stortinget. Torsdag 12. november skrev Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten, et innlegg der han mente at «landets rikeste aldersgruppe» har det godt nok.

Det er vel ikke sikkert at det blir noe forlik på Stortinget på det nåværende tidspunkt som fjerner den berømmelige underreguleringen av pensjonene. Likevel er det grunn til å ha et visst håp.
Pensjonene reguleres opp tilsvarende lønnsøkningen. Deretter reduseres pensjonen med 0,75 prosent. Det er det som benevnes underregulering.

Alle pensjonistorganisasjonene som har drøftingsrett med Regjeringen har helt siden pensjonsreformen ble innført krevd at underreguleringen blir fjernet. Ved innføringen var det kun FrP som gikk imot.

SV, FrP og Pensjonistforbundet har nå blitt enige om følgende:

  • Pensjonistene skal sikres mot å tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det.
  • Det skal opprettes en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense.
  • Pensjonistforbundet skal få forhandlingsrett på vegne av pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst gis til forhandlinger. Pengene skal brukes til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen er nådd.
  • Regjeringen skal sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.
  • Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner.
  • Stortinget skal be regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen.

Arbeiderpartiets leder har tidligere antydet at partiet kan være for å endre underreguleringen, slik at man beregner et gjennomsnitt av pris- og lønnsutviklingen. Regjeringen har også lagt noen føringer til utvalget som nå utreder pensjonsreformens virkning. Dette kan bety at det blir en endring i retning av den modell som Pensjonskommisjonen i sin tid foreslo, underregulering med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. Det vil sikre pensjonistene mot å gå ned i kjøpekraft når lønnstakerne får en økt kjøpekraft.

Senior Norge vil ønske en slik utvikling velkommen, men samtidig vil vi hevde at hele underreguleringen skal fjernes.

Senior Norge er også enig i at minste pensjonsnivå bør heves, men vi mener at det bør skje gjennom budsjettvedtak i Stortinget, slik det er gjort de seneste årene, og ikke gå av pensjonspotten slik Pensjonistforbundet, SV og FrP foreslår.

Senior Norge er direkte uenig i at Pensjonistforbundet skal forhandle om pensjonsreguleringen på vegne av alle pensjonistorganisasjonene. Pensjon er en rettighet på linje med lønn som den enkelte har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv. Den skal ikke settes i spill og brukes i en forhandlingssituasjon, men være regulert med hjemmel i lov slik det er i dag.

Senior Norge og Forsvarets seniorforbund har i flere møter med regjeringen fremsatt ønske om kvartalsvise møter mellom organisasjonene og regjeringen der man kan drøfte pensjoner og andre spørsmål som er viktige for eldre i samfunnet. Vi er godt fornøyd med at også Pensjonistforbundet nå slutter seg til forslaget.

Senior Norge har sendt brev til samtlige politiske partier på Stortinget og gitt vårt syn på forslagene.

Til Andreas Slettholm kan vi vel si at kloke personer forsøker å legge opp en buffer før man går over i pensjonistenes rekker, enten i form av bankinnskudd eller ved å nedbetale huslån. Ved overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjonisttilværelse mister man ca. 35 – 50 prosent av inntekten. Etter hvert som man blir eldre, blir større og større deler av pensjonen brukt til helseutgifter og hjelp for å håndtere hverdagen. Vi synes at et helt livs arbeid med tilhørende skatteinnbetalinger bør medføre at folk også som pensjonister får ta del i den samfunnsmessige utviklingen.
.

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring? 

Styreleder Jakob Lothe og styremedlemmer i Rådet for muskelskjeletthelse har skrevet en kronikk i Dagens medisin og peker på at regjeringens satsing på forskning på muskel- og skjelettplager er altfor dårlig. De skriver:

«Vårt felles budskap er at nå kan ikke styresmaktene lenger sitte stille mens samfunnet påføres unødig stort helsetap og enorme kostnader på grunn av manglende satsing på forebygging, behandling og rehabilitering av folks muskel- og skjeletthelse.

For eldre er det snakk om store lidelser på grunn av muskel- og skjelettsykdommer. Utover smerte er også disse medvirkende årsaker til at eldre må behandles på sykehus eller få varig opphold på sykehjem på grunn av svekket motorikk.

Det spesielle med muskelskjelettplager er at den store kostnaden ligger utenfor helsevesenet. Det er med andre ord ikke behandling og rehabilitering, men den store sykdomsbyrden i form av ikke-dødelig helsetap – nedsatt livskvalitet, arbeidsevne og uførhet – som koster.

Nå er det på høy tid at myndighetene åpner øynene for at investering i mer kunnskap og bedre helsetjenester vil gi store gevinster på arbeids- og velferdsområdet og bedre livskvalitet for alle med muskelskjelettplager.

Muskel- og skjelettsykdommer er av de aller største samfunnsmedisinske utfordringene i det norske samfunnet. Like fullt har det opp gjennom årene i liten grad vært iverksatt tiltak og satsinger i helsepolitikken særlig rettet mot denne pasientgruppen. Dette illustreres også av den offentlige støtten til forskning på muskel- og skjelettsykdommer.

Dette er spørsmål som angår våre eldre i stor grad. Det må følges opp av pensjonistorganisasjonene overfor myndighetene. Senior Norge vil ikke sitte stille!

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter