Ukebrev v/Stig Klingstedt

Senior Norges styreleder krever bedre smittevernutstyr på sykehjem og i hjemmehjelpen
Jeg er målløs – trodde ikke det var mulig –
De mest sårbare – definert slik av Helsedirektoratet – er de som er minst beskyttet. De som bor på sykehjem og de som får hjemmetjeneste. Personalet bruker IKKE smittevernutstyr. I den daglige tjeneste har de ikke masker eller hansker, selv om de kommer rett inn i hjemmene eller sykehjemmene fra den smittefarlige verden utenfor. Sikkerhetsavstanden mellom behandler og pasient er heller ikke mulig å opprettholde. Les mer på vår hjemmeside her

 

Generalsekretæren har fått forlenget sin funksjonstid
Styret vedtok i sitt seneste møte å forlenge generalsekretær Knut Christian Høviks ansettelse til utgangen av mai 2022. Vi gratulerer! Dette gir arbeidsro for både styret og generalsekretæren i en vanskelig tid.

 

 

 

Departementet foreslår felles frikort
Senior Norge har sendt høringssvar til departementets forslag om å slå frikortene med egenandelstak 1 og 2 sammen til et felles frikort med 2900 kroner som tak.
Departementets forslag fortoner seg som en grei forenkling som medfører reduksjon av administrative utgifter og reduksjon av egenandeler for en del brukere. De som har høye lege- og medisinutgifter slik at de får frikort 1 samtidig som de har store utgifter til fysioterapi vil tjene ca. 1 – 1500 kroner per år på forslaget. Denne gruppen utgjør imidlertid bare ca. 13 prosent av alle. Tallene er hentet fra 2018 års utbetalinger. For ca. 27 prosent av pasientene vil nyordningen utgjøre en merkostnad på ca. 1 – 750 kroner. Den største gruppen, ca. 61 prosent vil, ifølge høringsnotatet, ikke merke noen endring.
Noen eldre med sammensatte lidelser der både legeutgifter og utgifter til fysioterapi og dyre tannbehandlinger vil unektelig tjene på omleggingen, men mot disse gruppene står pasienter med f.eks. psykiske lidelser som bare er avhengige av frikort 1. De vil tape på ordningen. Etter Senior Norges vurdering er det betenkelig å sette opp den ene gruppen mot den andre slik departementet foreslår. En mulig løsning er å sette taket på det nye frikortet så lavt at ingen eller bare noen ganske få må betale mer enn etter nåværende ordning. Hvis den løsningen ikke er aktuell, bør det nåværende system med to frikort opprettholdes.

Eldrerådene og Covid-19
Tiltakene for å stoppe Covid-19-smitten har blitt vedtatt og satt i verk i rekordfart. Når kommunene setter i verk tiltak som berører eldre,  har eldrerådene, ifølge gjeldende lover og forskrifter, IKKE rett til å uttale seg før vedtakene fattes. Eldre er en berørt part i bekjempelsen av Covid-19-viruset. Ergo må eldrerådene involveres! Dette gjelder spesielt tiltak som berører sykehjem og hjemmehjelp. Også fastlegeordningen, tilgang på fysioterapi, generelle smitteverntiltak, tilgang på helsetjenester for nødvendig innleggelse på sykehus bør eldrerådene uttale seg om.
Senior Norge ber at våre medlemmer i eldrerådene tar initiativ til å kreve at kommuner og fylkeskommuner sikrer at eldrerådene gis anledning til å uttale seg så tidlig i sakene at deres uttalelse kan påvirke utfallet av vedtakene.
Samtidig må eldrerådene sørge for å behandle sakene raskt slik at de IKKE blir et forsinkende ledd.

Finn en venn!

Alle føler vi vel at dette med isolasjon er kjedelig og vanskelig. For enslige er det en ekstra påkjenning å sitte isolerte. Senior Norge åpner derfor en vennetjeneste i våre ukebrev. Hvis du ønsker å ha noen å dele dine tanker med kan du lage en liten kontaktannonse og sende inn til post@seniornorge.org Vi skal sørge for at eventuelle svar blir sendt til deg så fort vi får dem. Selvfølgelig under full konfidensialitet.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter