Ukebrev v/Stig Klingstedt, Senior Norge Sentralt

Regjeringen og FrP er enige om et opplegg for neste års statsbudsjett

I forhandlingene om neste års statsbudsjett er pensjonistorganisasjonenes krav de seneste årene delvis imøtekommet.
Enslige minstepensjonister skal få økt sin pensjon med 5 000 kroner. Det er bra, men alle minstepensjonister burde få økt pensjon.
Så er det satt av penger – to milliarder kroner – slik at våre krav om endringer på underreguleringen kan imøtekommes. Dette er et krav som alle pensjonistorganisasjonene har fremmet i flere år. Det betyr trolig at Pensjonskommisjonens forslag om at underreguleringen skal skje med gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen vil erstatte nåværende regler. Det vil bety mye for pensjonistene i de årene hvor kjøpekraften ikke øker eller øker lite for lønnsmottakerne. Forhåpentligvis slipper vi nedgang i kjøpekraft etter dette, med mindre også lønnsmottakerne må gå ned i kjøpekraft.
Senior Norge var sterkt imot å innføre et felles frikort for egenandeler ved helsetjenester. Grunnen var at beløpsgrensen for det nye, felles frikortet ble satt altfor høyt. Vi sa oss enige i å innføre et felles frikort dersom beløpsgrensen ble lik dagens egenandelstak 1 som er på 2.460 kroner.  Med det som er opplegget for statsbudsjettet 2021 blir våre krav imøtekommet. Det er vi fornøyde med.
Endelig innebærer forliket at det skal bygges 1000 nye sykehjemsplasser eller omsorgsplasser med heldøgns tilsyn. Det trenger Norge.

Dom om «pensjonsfella» for offentlige pensjonister

En offentlig ansatt som ble 67 år i 2011 bestemte seg for å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å arbeide, noe pensjonsreformen åpnet for. Han arbeidet helt til han var 72 år og hadde nok regnet med en god pensjon da han forlot jobben. Det viste seg imidlertid at nesten hele hans tjenestepensjon ble samordnet bort. Han satt igjen med ca. 50 prosent av slutt lønnen, mot 66 prosent som vanligvis gjelder for offentlig tilsatte med full opptjeningstid. Han klaget på vedtaket og nå er saken behandlet både av Trygderetten og lagmannsretten.
I dom fra 27. november i år skrev Borgarting lagmannsrett at tapet av tjenestepensjon som de nye reglene om samordning har påført saksøker, utgjør isolert sett et betydelig inngrep i saksøkers rettigheter. Likevel vant staten saken da de aktuelle endringene ikke kan anses å gi urimelig eller urettferdig tilbakevirkning. Begrunnelsen er at den manglende oppfyllelsen av bruttogarantien kunne unngås ved samtidig uttak av alderspensjon fra hhv folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Mer som saken på Senior Norges hjemmeside

Senior Norge har gitt innspill til statsbudsjettet for 2022

Samtidig som Stortinget behandler statsbudsjettet for kommende år, begynner regjeringskontorene å arbeide med budsjettet for året etter. Pensjonistorganisasjonene har to drøftingsmøter med regjeringen om budsjettet – ett i desember og ett på våren. I forkant av det første drøftingsmøtet ber regjeringen om innspill fra organisasjonene. Nedenfor følger Senior Norges innspill til statsbudsjettet for 2022. Vårt innspill ble gitt før regjeringen og FrP ble enige om budsjettet for 2021. Under hvert av de ni områdene finnes våre innspill:

  • Pandemiutfordringene og statsbudsjettene
  • Fastsettelse av løpende pensjoner/trygder fra folketrygden
  • Nye møteplasser for myndighetene og pensjonistorganisasjonene
  • Organisasjonenes økonomiske rammebetingelser
  • Pensjonistøkonomi
  • Kommuneøkonomi
  • Helse og omsorg
  • Aldersdiskriminering
  • Forskning, digital opplæring og eldreråd

Det første drøftingsmøtet blir holdt den 9. desember. Utfyllende tekst til de ulike kravene finner du på Senior Norges hjemmside.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter