Vi må verne allemannsretten!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har alltid hatt den, og derfor er det fort gjort at vi tar den for gitt. Opprinnelig var den basert på et sett med sedvaneregler. Disse er i vår tid tatt inn i Allemannsretten. På forskjellig vis er denne retten under press. Dette har oftest sammenheng mellom hensynet til individet eller hensyn til fellesskapet. Vi må følge med!

Allemannsretten er den retten vi alle har til å ferdes fritt i naturen og bruke den uavhengig av hvem som eier grunnen. Men det følger også forpliktelser med. Disse går stort sett ut på en skjønnsom og hensynsfull fremferd.

Tre hovedelementer i allemannsretten er: ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten. Det meste av dette er tatt inn i Friluftsloven av 1957. Det gir oss frihet til turer i skog og mark, på fjellet, til ankring av båt, til høsting av blomster og bær og til fritidsfiske.

Folks hyppige bruk av naturen er en bekreftelse på at de rettigheter vi har, blir høyt verdsatt.

Nå er vi ikke alene om å ha slike rettigheter. I de skandinaviske landene har de noe som er nær tilsvarende, mens restriksjoner kan være hyppigere i andre land. Dette bekreftes ofte av godt eksponerte skilt: «public footpath», «private», «eintritt verboten» m.m.

Det største presset og trusselen mot Allemannsretten ligger innenfor området ferdsel, opphold og nedbygging av strandsonene i kystområdene.

I et par generasjoner har vi hatt forbud mot bygging nærmere enn 100 fra strandkanten. Forvaltningen av loven ble tillagt kommunene. Resultatet har vært nedslående. Nedbygging av strandsonen har bare fortsatt år etter år. Det har vært alt for lett å få dispensasjoner.

Svenskene har løst dette på en mye bedre måte. De har tillagt fylkene ansvaret for forvaltning av loven. Mindre nære bånd mellom utbygger og forvalter, har gitt meget bedre resultat. I Sverige er ikke strandsonen nedbygd som i Norge. Hyttene ligger meget lenger inn og strandsonen er fri!

I klar strid med intensjonene i Allemannsretten viser en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå at mer enn 30% av strandsonen i Norge nå er bygget ned. Når det gjelder indre Oslofjord er 70% av strandsonen ikke lenger tilgjengelig for ferdsel og opphold.

 Folk tar seg til rette med bygging av ulovlige brygger og stengsler som er til hinder for den alminnelige ferdsel. Det er betryggende å vite at kommunene har pågående kartlegging av ulovligheter med det for øye å få fjernet ulovlige stengsler.

Da er det urovekkende å vite at regjeringen har foreslått endringer i loven som innebærer at det vil bli enda lettere å få dispensasjon til bygging i strandsonen. Vi hadde likt meget bedre å høre om intensjoner for at det offentlige skulle frigjøre strandsoner til glede for fellesskapet ved å kjøpe tilbake slike områder. Vi tror andre kan ha tenkt tanken før oss.

Å blande vindmøller og kampen mot disse inn i dette innlegget om Allemannsretten, er kanskje noe på kanten. Men det gjelder irreversible inngrep i naturen – vårt felleseie! Opinion og lovmakere har sovet lenge, men forhåpentligvis ikke for lenge!

Vi må verne om Allemannsretten og de rettigheter og verdier den gir oss!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter