Det hendte på min vakt!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

v/Finn Åsmund Johnsbråten

Jeg fratrer min stilling som leder i Senior Norge Østfold i forbindelse med årsmøtet den 31. mars 2021. Notatet til årsmøtet som følger nedenfor, er skrevet for å gi en oversikt over foreningens virksomhet i den tiden jeg har vært leder og bidra til at nødvendig kontinuitet opprettholdes.

I 2014 ble jeg invitert av noen venner til et møte i Glenghuset i Sarpsborg. Det var slik jeg ble medlem i SENIOR NORGE Østfold. Jeg vil takke for den tillit som er vist meg ved at jeg ble tatt inn i styret fra starten av og at jeg i de siste 4 år har fått være leder for foreningen!

Det er med et visst vemod jeg i forbindelse med årsmøtet 31. mars, slutter som leder i foreningen, men håper jeg fortsatt kan være til nytte i andre roller!

La oss se på hva som har vært viktig under min vakt:

 

Regularitet

Min forgjenger, Arne Vestergaard Larsen, overlot ansvaret til meg for en veldrevet forening som hadde regularitet som en ledetråd. Jeg har etter beste evne forsøkt å videreføre dette. Regularitet innebærer at medlemmene skal kunne vite hva de kan forholde seg til!

 

Informasjonsformidling

Vår rolle er å være vaktbikkje og arbeide for de eldres interesser på alle områder og følge opp at ingen blir diskriminert på grunn av alder.

Vår metode er å drive informasjonsformidling i bredeste forstand. Våre media er temamøtene, SENIORAVISA, lokalavisene og NRK. Vi har utviklet temamøtene ved å gjøre gode valg med hensyn til tema og foredragsholdere. Og så har vi bragt inn et element av underholdning under møtene.

Etter en forsiktig start i 2015 har vi utviklet SENIORAVISA til å bli et konkurransedyktig konsept. Besøkstallet har økt hvert eneste år, vi nådde nesten 78.000 besøk i 2020.

Hver mandag morgen distribuerer vi oversikt over ukens innhold i SENIORAVISA til ikke mindre enn 3.000 adresser. Dette funker!

Vi inviterer våre kontakter til å skrive leserbrev for SENIORAVISA for å få større bredde i stoffet og info fra forskjellig deler av landet. Så langt har vi hatt mer enn 50 som har sendt oss leserbrev, vi har behov for mange flere. Vi sender hver eneste måned, unntatt juli og august, ut referater fra våre temamøter til 6 lokalaviser i Østfold. Og så forsøker vi få inn debattinnlegg i en eller flere lokalaviser en gang i måneder.

 

Økonomi

Foreningen har en bra økonomi. Den hviler i høy grad på annonseinntekter som SENIORAVISA gir oss. For å opprettholde vår gode økonomi er vi avhengig av å ha solgt majoriteten av de annonseplasser vi har tilgjengelig. Vi forsøker å opprettholde en inntjening som gjør det mulig for oss å drive foreningen uavhengig av hva vi måtte få av tilskudd fra SENIOR NORGE.

 

Medlemskontakt

I de årene jeg har sittet som leder har vi hatt inntil 850 medlemmer, spredt over hele Østfold fylke. Det er en umulighet å greie å holde personlig kontakt med hver enkelt medlem. Vi treffer medlemmer under våre månedlige temamøter. I tillegg lar vi høre fra oss hver eneste mandag gjennom SENIORAVISA. Så sender vi ut forskjellig info pr. post eller SMS. Det er om å gjøre at alle føler en grad av nærhet til oss og tilhørighet!

 

Gratulasjoner

Vi ringer hver eneste uke og gratulerer alle som fyller runde eller halvrunde år. Så legger vi samtidig inn en gratulasjonshilsen i SENIORAVISA. Dette er en meget verdsatt oppmerksomhet. Det gir oss kontakt med medlemmene og vi får verdifull informasjon. I løpet av året har jeg på denne måte personlig kontakt med omkring 100 medlemmer.

 

Epost adresser

Vi har saumfart medlemsregisteret og hentet frem epostadresser til de som har. Dette muliggjør effektiv og kostnadsfri kommunikasjon. Det er fortsatt ca. 40% av vår medlemmer som ikke har digital kompetanse og er følgelig heller ikke på nett. Disse blir betjent med SMS-meldinger når dette er aktuelt. Postdistribusjon er alt for dyrt!

 

Styremøter

Vi holder styremøter den siste onsdag i hver måned, unntatt i juni og juli. Det skal foreligge skriftlig innbydelse til medlemmene av styret med spesifisert agenda. Etter hvert styremøte skrives det referat som samme dag distribueres pr. epost til styretsmedlemmer og til redaktøren for SENIORAVISA. Referatene tas inn i SENIORAISA .

Med ønske om å bli bedre kjent med helse og omsorgsvesenet i Østfold, har vi avholdt styremøter på forskjellige sykehjem. Det gir oss kunnskap og personlige kontakter! Det er mange sykehjem rundt omkring i Østfold som vi kan besøke på denne måte. Det er en lang vei å gå, så det er bare å fortsette.

 

Aktivitetskalender

Vår aktivitetskalender gir oversikt over planlagte aktiviteter for året. Den blir justert fortløpende etter behov. Aktivitetskalenderen blir lagt inn i SENIORAVISA

 

De kommunale eldrerådene

Vi har et demokratisk problem. De eldre er nesten ikke representert i organer hvor beslutninger tas – kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting! Veien gjennom politiske partier synes for lang. Derimot ser vi en mulighet for å komme nærmere det politiske miljø og mulighet til i større grad å påvirke beslutninger i saker som gjelder de eldre. Vi har gjort en tilnærming til de kommunale eldrerådene.  I første omgang har vi etablert en oversikt som inneholder medlemmer i alle eldrerådene i Østfold med epostadresser. Vi har til å begynne med invitert eldrerådene til å bruke SENIORAVISA som kommunikasjonsplattform hvor de gjennom leserbrev kan få ut informasjoner om sine virksomheter. Alle eldrerådsmedlemmer får hver mandag tilsendt påminnelse om SENIORAVISA og ukens innhold.

Dette er en lang prosess! Målet er å få eldrerådene og deres virksomheter bedre kjent for derved å øke deres muligheter for økt politisk innflytelse.

 

Det digitale utenforskap

Det finnes i Norge i dag 600.000 mennesker som ikke har digital kompetanse, som ikke er på nett og som ikke bruker nettbank eller epost. Dette er en gruppe som i nesten alle sammenhenger blir glemt, særlig når det utvikles nye digitale løsninger – i private så vel som i offentlige virksomheter.

Det som er vår oppgave er å skape almen bevissthet om at gruppen finnes og at vi kommer til å ha denne gruppen i flere 10-år fremover. Man kan like det eller ikke, men slik er det!

I samme forbindelse, og det er viktig, så skulle det finnes noen som har et overordnet ansvar for at det opprettholdes effektive analoge løsninger for de «ikke-digital».

 

Datahjelpen

Vi har i SENIORAVISA lagt inn informasjon om hvor i Østfold våre medlemmer kan finne tilbud om opplæring. Så har vi opprettet en rådgivingstjeneste, hvor medlemmer tilbys gratis rådgiving pr. telefon. Datahjelpen skriver innlegg i SENIORAVISA om digitale temaer.

Corona viruset satte en bråstopp for vår virksomhet i mars måned 2020. SENIORAVISA er den eneste hovedvirksomheten vi har opprettholdt etter dette. Når massevaksineringen er gjennomført, er det å håpe at situasjonen normaliseres og at vi kan komme i gang igjen med vår virksomhet i annet halvår.

Meningen med mitt notat til årsmøtet er å gi en oversikt over oppgaver vi har engasjert oss i den tiden jeg har vært leder for foreningen. Håper dette kan være et nyttig hjelpemiddel for den nye lederen og styret for å sikre kontinuitet når kursen videre skal stakes ut

Jeg vil takke styret og alle andre som har hjulpet meg for fin støtte og godt samarbeid.

 

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter