Fylkeskommunalt eldreråd

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

De senere årene har Norgeskartet endret seg dramatisk. Vi har gått gjennom en kommunereform og deretter en fylkesreform. Alt dreier seg om større enheter og sentralisering med ukritisk klippetro på at dette skal gi bedre og billigere tjenester. Vi østfoldinger er innlemmet i den nye Viken fylkeskommune som har etablert sitt eget eldreråd. Så langt har vi ikke noen klar mening om hvilken betydning dette måtte få for oss. Derfor har vi anmodet Anne-Lisa Clausen om å gi oss en orientering. Hun er SENIOR NORGE sin representant i Viken eldreråd.

 

Les hva Anne-Lisa skriver:


Eldrerådet i Viken

Viken fylke ble etablert pr 1. januar 2020.  Området Viken strekker seg fra vestsiden av Hardangervidda til svenskegrensen ved Halden.

Viken består av tidligere Østfold, Akershus og Buskerud.  Det er 52 kommuner, og det bor ca. 1,5 mill. mennesker i Viken som er landets mest folkerike fylke.

 

Eldrerådet i Viken:

Det er 12 eldrerådsrepresentanter i Eldrerådet i Viken.  3 politiske representanter fra Fylkestinget og 9 representanter fra ulike organisasjoner.  Jeg representerer Senior Norge som er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for seniorer.

De fleste eldrerådsrepresentantene har lang erfaring fra representasjon på ulike måter på vegne av sine organisasjoner.  Mange har også tidligere erfaring fra de kommunale eldrerådene.

 

Erfaringer:

Jeg gikk inn i dette arbeidet med stor lyst og pågangsmot, men synes det har vært en litt tung prosess så langt.  Mye nytt, mange nye mennesker og i tillegg har det kun vært 2 fysiske møter, hvorav det ene var det aller første møte for å initiere arbeidet med presentasjoner av samtlige politikkområder og arbeidsprosessene i fylkesadministrasjonen.

Resten av møtene har vært Teams-møter på skjerm.  Det er definitivt en fjernere og mindre personlig måte å jobbe på.

 

Grunnlag for arbeidet:

Eldrerådets arbeid er hjemlet i Kommuneloven, og gjennom forskrift kunngjort 17. juni 2019.

I § 1 Formål – står det at forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom eldrerådet i alle saker som gjelder dem.

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp og utrede saker.

Eldrerådet skal orienteres om alle aktuelle saker som angår eldre, og skal få saker som er under arbeid i rådsområdet forelagt på et så tidlig tidspunkt at de kan ivareta sine brukergrupper og evt påvirke utfallet av saker.

Eldrerådet i Viken har utarbeidet en egen arbeidsplan som vil synliggjøre prioriteringer i rådets arbeid. Til grunn for rådets arbeidsplan ligger holdninger som gjelder: inkludering, medbestemmelse og påvirkning.

 

  • Eldrerådet må arbeide for at det bevilges midler til Den kulturelle spaserstokken.
  • Bedre tilgjengelighet for banktjenester for de som ikke bruker nettbank.
  • At Viken fylkeskommune bevilger midler til voksenopplæring for eldre.
  • Mer offensiv digital kompetanse/opplæring av eldre for bedre å kunne takle dagens utfordringer og at det finnes en analog minimumsløsning der hoved løsningen er digital.
  • At eldre med funksjonsnedsettelser gis tilskudd til transportordninger.
  • Et godt tilrettelagt kollektivtilbud og en raus TT-ordning.
  • Eldrevennlige billettordninger på kollektivtransporten i hele Viken.

 

Representanter i Eldrerådet i Viken har etterlyst kontakt med de kommunale eldrerådene.  Hva skjer rundt omkring i fylket og hvordan kan vi hjelpe hverandre?  Er spørsmål vi har stilt oss.

Viken eldreråd har derfor planer om å arrangere en større konferanse for alle de kommunale eldrerådsrepresentantene.  Koronaen har ikke gjort dette mulig, og det er derfor fortsatt i det uvisse når en slik konferanse kan gjennomføres.

 

Oppfordring:

Som Senior Norges Eldrerådsrepresentant i Viken, etterlyser jeg kontakt og kommunikasjon med alle Senior Norge medlemmer som sitter i ulik kommunale eldreråd.  Det er viktig å vite hva som skjer der ute!  Jeg tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og innspill. Se e-post nedenfor. Jeg har laget meg en liten oversikt over de SN-medlemmene jeg har registrert som sitter i ulike kommunale verv.  Denne basen for kontakt SN-eldrerådsrepresentanter håper jeg vi kan utvikle videre til felles glede.

Jeg sitter også i en arbeidsgruppe i tidligere Senior Norge Bærum. Et av temaene vi kommer til å jobbe med fremover er eldreomsorgsproblematikk.  Et viktig område for oss og vår gruppe.  Noe vi alle ville ha glede av å jobbe med.

Jeg viser også til samtale lagt ut på «Aldersvennlig Norge» mellom Erna Solberg og Trude Drevland hvor ett av temaene de snakker om er det faktum at vi faktisk bør bli flinkere til å planlegge for egen alderdommen.  Alderdommen utgjør snart 1/3 av livet!

Med det for øye bør vi legge mer vekt på livet etter arbeidslivet, og selv planlegge og være med å bestemme hvordan vi vil ha det.  Ikke minst blir det viktigere og viktigere at vi får med oss de unge eldre, i våre rekker.

 

Hilsen

Anne-Lisa Clausen

Senior Norge Asker og Bærum

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter