SeniorNorge Asker logo

Konstruktivt innspill fra Senior Norge Asker!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norge Asker har gjort en henvendelse til de politiske partier i Askers kommunestyre vedrørende kommunens forslag til handlingsprogram for årene 2022 – 2025. De problemstillinger som blir belyst er vel kjent også i andre kommuner. Det kan se ut som at kommunale og statlige myndigheter ikke fullt ut forstår, eller vil innse, omfanget av  utfordringer de står overfor innenfor området helse og omsorg. Det er lite eller ingen ting å se av beregninger av behovet fremover og tilsvarende lite planer hvordan dette skal løses. Det ligner mer luftige tanker og ønsketenking!

Les hva Gunnar Tveiten i Senior Norge Asker skriver til de politiske partier i Asker:


Senior Norge, Askers kommentar til forslag til Handlingsprogram 2022-2025

Kommunedirektøren i Asker har lagt frem et budsjettforslag for 2022 med driftsinntekter på ca. 8,2 mrd kroner og et overskudd på 2,5% av driftsinntektene – tilsvarende ca. 200 mill kr. Vi kan slå fast at kommuneøkonomien i Asker er god, og at framtidsutsiktene er stabilt gode for en av Norges rikeste kommuner.

Forslaget til handlingsprogram redegjør for de demografiske endringene Asker-samfunnet står overfor de neste årene, med økningen i antall eldre som den største utfordringen. Med de nasjonale krav som er nedfelt om et forsvarlig og nødvendig tilbud til eldre med omsorgsbehov, betyr dette en betydelig kostnadsøkning i velferdssektoren for Asker kommune.  I 2020 var dekningen for institusjon på 9,6 prosent for Asker og 11,4 prosent for landet. En videreføring av dagens dekningsgrad avstedkommer et behov for 350 nye omsorgsplasser i 2030.

Forslaget til handlingsplan slår fast at dekningsgraden på sykehjemsplasser må reduseres. Slik Senior Norge  Asker forstår det skal dekningsgraden reduseres med fire tiltak:

 1. Det skal legges til rette for at eldre kan bo lengre hjemme.
 2. Det skal tas ut større potensiale fra frivilligheten.
 3. Det skal tas ut større potensiale av pårørendeinnsats.
 4. Velferdsteknologi skal redusere behovet for hjemmetjenester og omsorgstiltak.

Senior Norge Asker kan ikke se at kommunen har gjort en konkret vurdering av realismen i disse forslagene, og heller ikke skisserer noen løsninger på de grunnleggende kapasitets- og kvalitetsutfordringene som kommunen står overfor innen eldreomsorgen. Heller ikke skisserer det hvordan kommunen skal sikre rekruttering av flere sykepleiere og helsefagarbeidere og gi dem en bedre lønn så det blir attraktivt å ta slike jobber.

Senior Norge Asker er sterkt bekymret for et stort gap mellom tilrettelegging for at «innbyggerne skal kunne leve aktive og friske liv» og at innbyggere som ikke er fullt friske skal få forsvarlig og nødvendig bistand «når de trenger det».

Vi er også bekymret for gruppen som i økende grad ikke er friske, og som ikke makter å være aktive, men som ikke enda har behov for hjemmetjenester – hva er planen?

 • Er det her de frivillige og pårørende er tenkt å komme inn?
 • Er det enkeltstående frivillige eller organisert frivillighet?
 • På hvilke områder er det behov for at frivillige og pårørende bidrar?
 • Hvordan utvikle et omfattende forpliktende samarbeid med pårørende og organisasjonene for å sikre at det er de riktige tilbudene som gis og at ulike tilbud koordineres?
 • Er det avsatt midler i Handlingsplanen?

Det planlegges bygging av 550 boliger pr. år i Asker de neste årene. Vi savner aktiv handling for satsing på nye og alternative boformer (i kommunal og/eller privat regi) i den boligveksten som foregår, spesielt nær trafikk-knutepunkter – for å kunne redusere presset på sykehjems- og omsorgsplasser.

Velferdsteknologi er bra, men samtidig vil mange ha krav på analoge tjenester. Det krever innsats og en helhetlig plan fra kommunen for å bidra til at brukere aksepterer og tar teknologien i bruk.

Senior Norge mener at kommunen bør:

 • Fremskynde planlagte omsorgsboliger i 2026-2028 i Handlingsplanen.
 • Lage forpliktende opptrappingsplan for eldreomsorg som adresserer de tre overordnede K’er: kvalitet, kapasitet, kompetanse for å møte strategiene i temaplanen ‘Leve hele livet i Asker’.

Vi håper partigruppene representert i Asker kommunestyre bidrar til en bedre Handlingsplan 2022 – 2025 for å sikre tilgang til forsvarlige og likeverdige velferdstjenester.

 

Senior Norge Asker

Gunnar Tveiten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter