Møtereferat – eldrerådene fortsatt i skyggen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er vel kjent at vi har et demokratisk problem i og med at nær 1 million pensjonister ikke er representert i styrende organer. Dette vil si at pensjonistene i realiteten er «under administrasjon». De må forholde seg til beslutninger tatt av andre på deres vegne!

De fylkeskommunale og kommunale eldrerådene skulle kunne rette på dette. Eldrerådene er etablert med utgangspunkt i Kommuneloven av 6. september 2019. Rådene består av partipolitisk uavhengige representanter fra pensjonistforeninger og representanter fra politiske partier. Alle 356 kommuner er forpliktet til å ha eldreråd. I dag er det bare noen ganske få av de minste kommunene som mangler eldreråd.

Eldrerådene bør ha gode muligheter til å øve innflytelse, men det kan være en utfordring at de er rådgivende og ikke besluttende.

Så langt har eldrerådene ført en anonym tilværelse. Få har visst om eldrerådene, deres virksomheter og hvem som er medlemmer i det enkelte eldreråd. Vi har forsøkt å bidra til at eldrerådene skulle bli bedre kjent og at de enkelt skulle kommunisere med hverandre. Våre intensjoner ble kunngjort i et innlegg i SENIORAVISA den 18. november 2019 under tittelen «Eldrerådene – ut av skyggen!»

Vårt temamøte på Gleng i Sarpsborg den 6. oktober var et ledd i våre bestrebelser på å styrke eldrerådene – hvordan fungerer de egentlig i dag? Vi var så heldige at veteranen Agnete Tjærandsen (89) kom ens ærend fra Bodø for å dele sine erfaringer med oss. Hun har vært medlem av Bodø eldreråd i 8 år, hvorav de siste 4 som leder. De siste 2 år har hun vært medlem av Nordland Fylkes eldreråd.

Agnete understreker at man må være genuint engasjert og ha evne til å mobilisere nødvendig kraft og utholdenhet for å følge de enkelte saker helt frem. Hun legger ikke skjul på at det kan by på spesielle utfordringer å vinne frem i de kommunale byråkratier.

Eldrerådenes begrensede evne til å gjøre sine virksomheter allment kjent, kan ha sammenheng med at de som sitter i eldrerådene er karrieremettede og ikke fullt ut beredt på nye utfordringer og det engasjement som kreves. Det å sitte i et eldreråd skal ikke være noen venstrehåndsjobb!

For at eldrerådene skal kunne fungere effektivt, er det nødvendig at medlemmene sørger for å bli kjent med hverandre og de enkelte medlemmers kompetanse. Agnete peker også på behovet for at de forskjellige eldrerådene blir kjent med hverandre. I denne sammenheng kan nevnes at eldrerådet i Viken Fylkeskommune har til hensikt å gjennomføre en eldrerådskonferanse. Et av hovedmålene er å klargjøre hva rollen som medlem av eldreråd innebærer. Dette er et lovende tiltak!

Kommunestyrene skal forelegge eldrerådene til informasjon og uttalelse enhver sak som angår de eldre i kommunene. Dette gjelder egentlig de aller fleste saker, men her syndes det sannsynligvis meget. Det er for eksempel kjent at drøftingene av Corona-tiltak kun ble forelagt et mindretall av eldrerådene!

Eldrerådene kan på eget initiativ legge fram saker for kommunestyrene. Her er det egentlig ingen begrensninger.

Det er å ønske at vi får til en utvikling hvor eldrerådene i større grad blir «pådrivere» enn «sandpåstrøere»! Det er åpenbart et stykke vei ut av «skyggen»!

Vi er midt i en valgperiode – 2019 til 2023. Det er viktig at pensjonistforeningene på et tidlig tidspunkt identifiserer kandidater til eldrerådene som kan foreslås for kommunestyrene. Det er viktig for pensjonistforeningene å bli representert.

Avslutningsvis understreker Agnete igjen at vi må være engasjerte og sørge for at eldrerådene blir kjent og hørt. Og ikke å forglemme en særdeles viktig rolle som vaktbikkjer for de eldre!

Møtet ble avsluttet med et feiende flott KAI ROBERT SHOW! Stor stemning i en velfylt sal.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter