Nytt fra Viken Eldreråd – siste kvartal 2021

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Eldrerådsmøte 5. oktober:

Invitasjon til brukertesting – nytt biblioteksystem i Viken

Viken fylkeskommune skal ha nytt biblioteksystem, og som en del av evalueringen ønsker man å teste ut brukervennligheten i de tilbudte systemene.  Biblioteksystemet skal tas i bruk av folkebibliotek i 23 kommuner, bibliotek i den videregående skolen og av Viken fylkesbibliotek.  Dette er en del av digitaliseringsporteføljen i Viken.

4 personer fra Eldrerådet er meldt på som testpersoner – finner sted i slutten av november.

Åpen post:

 • Orientering fra ledermøte med medvirkningsorganer – Alle rådslederne understreket betydningen av hvor viktig det er å få til et konstruktivt samarbeid på felles saker mellom råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdomsråd, flerkulturelt råd og eldrerådet.
 • Evaluering av landskonferansen i Trøndelag i slutten av september hvor følgende temaer ble tatt opp:
 • Humor som medisin
 • Eldres muligheter i samfunnslivet. Leve hele Livet ved Eldreombudet.
 • Transport og mobilitet i aldersvennlig samfunn.
 • Utvikling av eldres helse og funksjon – Hodebra alderdom
 • Aldring og samfunnsutvikling i lys av sentrum/periferi dimensjonen
 • Eldres innflytelse i politikken
 • Velferdsteknologi
 • Norges frivillighetssentraler

 

Følgende uttalelser ble gitt fra landskonferansen:

 • Tenner er en del av kroppen
 • Ivareta dem som aldri vil bli digitale
 • En sterk og helhetlig helsetjeneste
 • Kommuneøkonomi og desentralisert utdanning (helserelatert)
 • Kollektivtransport for alle
 • Levekår for eldre homofile, lesbiske, bifile og transpersoner
 • Pasientreiser
 • Talerett i fylkestinget
 • Den kulturelle spaserstokken

 

Årskort på buss – pluss 67

 • Det vil bli søkt om midler til gjennomføring av et prøveprosjekt i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.
 • Tanken er at årskortet skal gi rimeligere reiser på offentlig kommunikasjon i distriktene for eldre over 67 år.
 • Justert reglement for eldrerådet
 • Dette er en justering som sier at fylkesordfører/møteleder kan gi eldrerådets leder evt. den som lederen utpeker, møte og talerett i fylkestinget og andre folkevalgte organer i

de saker rådet har behandlet eller som gjelder eldre.

 

Eldrerådsmøte den 28. oktober:

Følgende årsmeldinger var endelig vedtatt av Fylkestinget

 • Årsmeldingene fra Eldrerådet
 • Årsmelding for interimsstyret for ungdommens fylkesråd i Viken 2020-2021
 • Årsmelding for råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Viken

Åpen post:

Tema: «Tenner en del av kroppen».  Eldrerådet har bedt om en tilbakemelding fra fylkesråd for næring og tannhelse om hva som konkret blir gjort i Viken for å ivareta de eldres tannhelse og hvilke planer som foreligger for å ivareta denne saken i fylkeskommunen for de eldre.

 

 • Konferanse med de kommunale eldreråd 2. juni 2022

Eldrerådet vil vurdere å ta en to-dagers konferanse med de kommunale Eldreråd 2.-3. juni 2022.

Det undersøkes nærmere når det gjelder finansieringen.

 

Oppstart av arbeid – søknad om fylkesdeling

Det ble gitt en kort orientering om at arbeidet med en søknad om en mulig fremtidig fylkesoppløsning er satt i gang.

 

Eldrerådsmøte 11. november:

Følgende saker på dagsorden:

 • Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Viken

 

Innspill fra Viken eldreråd:

Eldrerådet tar årsbudsjett og økonomiplans til etterretning, vi ser at årsbudsjettet og økonomiplan viser at det er en underkommunikasjon når det gjelder satsningsområdet for eldre på de fleste områder. Det ligger inne flere områder hvor man ser at de digitale plattformer og ny teknologi er svar på de fleste oppgaver. Det står lite om hvordan man tenker å ivareta de analoge eldre i denne utviklingen. Eldrerådet vil minne om at om vi skal lykkes med slagordet Viken viser vei, så må dette gjelde alle i Viken.

 

 1. Det er en prioritert oppgave for eldrerådet i viken å sette søkelyset på å ivareta de som aldri vil bli digitale:
 • De som av medisinske grunner har problemer.
 • De som kan ha mulighet til å lære seg ny teknologi hvis de blir opplært.
 • De som har jobbet med digitale flater tidligere, men på grunn av alder ikke greier å henge med i utviklingen
 1. Eldrerådet vil også rette søkelyset på at man i Viken fylkeskommune ikke i samme grad som

de tidligere fylkene er opptatt av å inngå partnerskapsavtaler med organisasjonene i

forbindelse med folkehelsearbeid og spesielt de organisasjoner som retter seg inn mot de

eldre.

Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025

Innspill fra Viken Eldreråd til komite for kultur:

Innspill fra eldrerådet til komité for kultur: Eldrerådet er godt fornøyd med temastrategien for biblioteker og at eldrerådet også har blitt invitert inn for å teste ut nye brukervennlige løsninger. Bibliotekene er en viktig arena som gjør at flere har tilgang til kunnskap uavhengig av alder, etnisitet og bosted. Eldrerådet er også opptatt av at det er en god kommunikasjon mellom fylkesansvar og det kommunale ansvaret i bibliotektjenestene for å sikre en god opplevelse for brukerne.

 

Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene:

Innspill fra Viken Eldrerådet til komite for samferdsel:

Eldrerådet i Viken ser det som viktig at man opprettholder reisetilbudet minst på dagens nivå og da særlig med fokus på distriktene. Eldrerådet ønsker også at det er tilbud om bestillingstransport ute i distriktene. Det er mange eldre som har dette tilbudet som det eneste alternativ til å være mobile. Det er også svært viktig som vi tidligere også har påpekt at det foreligger tilbud for de analoge eldre, men vi ser med bekymring på at det nå satses unisont på de digitale løsningene. Eldrerådet er opptatt av at denne gruppen eldre som kun kan benytte seg av lovlige betalingsmidler som kroner/ører også har denne muligheten fremover på all kollektivtransport. Eldrerådet viser til tidligere (NSB) nå VY sine utplasserte betalingsautomater for billettkjøp, og vi vil i den sammenheng vise til en avtale inngått med Pensjonistforbundet om at eldre fortsatt kunne kjøpe billetter på tog uten å få tilleggsavgift. Dette er et tilbud som har fungert bra.

Eldrerådet har etter samtale med fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes den 24. september 2021 fremmet et forslag om muligheten til et prøveprosjekt i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker for «Årskort for buss – pluss 67».  Eldrerådet ber her om at Viken fylkeskommune i samarbeid med Eldrerådet i Viken sender en henvendelse til Samferdselsdepartementet og søker om midler til dette prøveprosjektet som er tenkt igangsatt i 2022. Eldrerådet håper med dette på å få støtte til et prøveprosjekt, og at man tenker litt utenfor (boksen), og ser på mulighetene og ikke bare på begrensningene. Eldrerådet mener dette årskortet kan bidra til økt fokus på bruken av buss som er spesielt viktig i disse dager med tanke på de utfordringene kollektivtrafikken har hatt spesielt etter perioden med koronarestriksjoner med færre reisende i kollektivtrafikken.

 

Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025:

Innspill fra Viken Eldrerådet til komité for samferdsel:

Eldrerådet i Viken er i sum positive til satsningen i handlingsprogrammet og til at man satser på å forberede tilretteleggingen for gående og syklende. Det som er bra for å trygge skolevei for våre barn er også bedret sikkerhet for oss eldre.

 

Felles handlingsprogram for kulturarv 2022-2023

Innspill fra Viken Eldreråd til komité for kultur:

Eldrerådet i Viken støtter at det blir igangsatt ett arbeid for å se på de tre vedtatte planene som er i Viken i dag. Det er viktig og se om det er mulig å kunne se synergieffekter. Vi ber om å bli informert i det videre arbeidet.

 

Vertskommuneavtale om fartøyvern i Oslo og Viken mellom Viken fylkeskommune (vertskommune) og Oslo kommune (samarbeidskommune)

Innspill fra Viken Eldrerådet til komité for kultur:

Eldrerådet i Viken støtter innstillingen. Dette er et viktig arbeid for å sikre vår historie og ikke minst at man ivaretar fartøyene for ettertiden. Viken har en bred sjøfartshistorie som det er viktig å ta vare på og ikke minst å kunne synliggjøre.

 

Temastrategi kunst og kultur 2022-2025 Eldrerådets innstilling/innspill den 11.11.2021:

Innspill fra Viken Eldrerådet til komité for kultur:

Eldrerådet i Viken støtter fylkesrådets innstilling. Det er viktig at man i det videre arbeidet tar med seg de aktuelle parter på en god og konstruktiv måte. Eldrerådet bidrar gjerne inn i arbeidet med utarbeidelsen av handlingsprogrammet og kommer gjerne med innspill i prosessen.

 

Planprogram for nye regionale planer i Viken:

Innspill fra Viken Eldrerådet til komité for plan:

Eldrerådet i Viken tar de regionale planene til etterretning, men savner en strategi på hvordan politikerne i Viken har fokus på en større andel eldre i framtiden. Dette er en av de få steder hvor eldre er omtalt- sitat: En aldrende befolkning stiller nye krav til lokalsamfunnet, det lokale arbeidsmarkedet og velferdssystemet.

 

Åpen post:

En orientering fra fylkesråd for næring og tannhelse – som ga Eldrerådet en oppfordring:

Viken Fylkesråden for næring og tannhelse inviterte eldrerådet til et samarbeid om å stille spørsmål til de kommunale eldrerådene om hvordan opplysningene om de eldres tannhelsetilbud blir behandlet i de enkelte kommunene i Viken. Hvordan følger kommunene opp med institusjonene og hjemmeboende eldre.  Det var enighet om at denne saken settes på dagsorden i forbindelse med planleggingen av eldrerådskonferansen 1.-2. juni 2022. Forslag til tekst i brevet utarbeides av administrasjonen i felleskap, og saken vil bli satt på dagsorden på neste møte i rådet 20. januar 2022.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter