Offensivt Eldreråd i Sarpsborg

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I et innlegg i SENIORAVISA den 5. april 2021 «Eldrerådene ut av skyggen» skriver Jon Rogstad i Bærum Eldreråd at begrepet «rådgivende» synes å passivisere eldrerådene. Han er opptatt av eldrerådenes muligheter til også å være «påvirkende». Eldrerådet i Sarpsborg, under ledelse av rutinerte Tor Minge, viser hvordan de følger opp dette. Følgende uttalelse til Sarpsborg kommune viser at eldrerådet i Sarpsborg er «rådgivende» samtidig som de er «påvirkende». Vi ser også at sakene som er behandlet i denne uttalelse er viktige for de eldre  såvel som for øvrige innbyggere i kommunen.

Vi er spente på fortsettelsen. Burde statuttene for eldrerådene endres slik at det fremgår at de også skal ha en «påvirkende» rolle. Dette skulle gi eldrerådene større politisk tyngde.

Vi er også spente på hva som skjer i de andre eldrerådene. Send oss gjerne noen ord som vi kan ta inn i SENIORAVISA. Innleggene blir lest av riktig mange. Siste kvartal hadde SENIORAVISA 21 159 besøk!


Uttalelse fra Sarpsborg Eldreråd til

Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2021- 2033

Eldrerådet er positive til det fremlagte planforslaget og støtter hovedtrekkene i planen.

Planen beskriver at en overordnet strategi om fortetning og optimalisering skal være førende for kommunens utvikling av heldøgnsomsorgen ved at nye plasser, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg. Denne strategien er Eldrerådet helt enig i.

Videre støtter Eldrerådet hovedmålet med planen som er å sikre en tilstrekkelig egnet heldøgnsomsorg som samsvarer med innbyggernes behov.

Utfordringene i fremtidens omsorgstjenester er formidable og beskrives på en faktabasert, god måte og gir også grunn til bekymring.

Vil det bli tilstrekkelige heldøgnsplasser i de påfølgende år er en stor bekymring Eldrerådet har. Det er vel og bra å satse på arbeidsmetoden hverdagsrehablitering, egenmestring og aktiv omsorg med mål om at flest mulig skal klare seg lengst mulig hjemme uten behov for heldøgnstilbud.

Eldrerådet fremmet forslag i behandling av HP og årsbudsjett 2020-2023 å fremskynde utbygging av Haugvoll med 60 heldøgnsplasser. Dette ønsker Eldrerådet påpeker nok en gang – utbyggingen av Haugvoll må fremskyndes. Dette begrunnes med at de 60 plassene skal erstatte de eldre avdelingene ved Tingvoll sykehjem, avdeling C og D med til sammen 27 plasser. Disse avdelingene er gamle og oppfyller ikke dagens standard til sykehjem. Utarbeidet tilstandsrapport konkluderer med at disse avdelingene bør saneres.

Dessuten er det behov for flere sykehjemsplasser i fremtiden og utbygging av Haugvoll vil gi netto økning i plasser med 33. Eldrerådet er bekymret og mener en økning med 33 plasser er for lite.

Eldrerådet er bekymret for dekningsgraden som er beskrevet i planen. Den er beskrevet som en reduksjon når det gjelder heldøgnsplasser for eldre fra 17,5%

i 2025 til 10,4% i 2040. Dette mener Eldrerådet er svært bekymringsfullt og derfor må utbygging av Tingvoll området komme i gang snarest mulig.

Eldrerådet støtter alternativ 2, bygging av nytt omsorgssenter på Tingvollområdet. Dette alternativet tar for seg et omsorgssenter som rommer både sykehjemsplassers og bofelleskapsplasser samt fellesfunksjoner, produksjons-kjøkken og dagsenter.

Utreding av dette alternativet må igangsettes allerede i 2022, mener Eldrerådet.

I tillegg mener Eldrerådet det er behov for å utrede følgende:

  • Et tilpasset heldøgnstilbud for yngre personer.
  • Et eget botilbud for yngre personer med demens
  • Utvikle et botilbud i egen regi til barn og unge fremfor kjøp av statlige institusjonsplasser.

Videre mener eldrerådet at heldøgnsplasser til eldre, rusmisbrukere og til barn ikke bør samlokaliseres. Dette har kommunen hatt negativ erfaring med tidligere.

Avslutningsvis vil Eldrerådet påpeke at det aller viktigste nå er å forsere utbyggingen av Haugvoll og komme i gang med planlegging av Tingvoll området etter alternativ 2.

 

Tor Minge

Leder av Eldrerådet

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter