Oppløse Viken – slik svarer de politiske partiene

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I det følgende gjengir vi de svarene vi har fått fra de politiske partiene på vår forespørsel om hva de vil med fylkeskommunen Viken. Formålet er at våre lesere skal kunne ha intensjonene til det enkelte parti klart for seg når de legger stemmeseddelen i urnen ved Stortingsvalget senere i år.

Vi har så langt ikke fått svar fra Venstre og Krf.

 

Oppløse Viken – dette vil Østfold Senterparti!

v/ Ole Andre Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud og Lars Vegard Fosser, Stortingsrepresentanter for Østfold Senterparti

Ja til Østfold, nei til Viken! Vi er stolte østfoldinger som er glade i fylket vårt. Vårt standpunkt om å oppløse Viken handler derimot ikke om følelser. Det handler om at Viken som geografisk enhet er en dårlig ramme for folkestyre, gode tjenester nær folk og at vi i Østfold blir sett og hele fylket tas i bruk.

Østfold Senterparti har derfor nok en gang slått fast at Viken skal oppløses. Vi er klare til kamp for hele Østfold!

Flere meningsmålinger har vist stor folkelig motstand mot Viken, og Senterpartiets store fremgang ved fylkestingsvalget i 2019, var også et kraftig signal fra innbyggerne om at Viken var og er en svært dårlig løsning.

Tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold ble gjort på tross av klare vedtak i de tre fylkestingene om å fortsette på egen kjøl. Viken er derfor en konstruksjon uten folkelig og demokratisk legitimitet!

Den regionale inndelingen på Østlandet har aldri vært sammenfallende med dagens Viken. De tre fylkene utgjør ikke en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion og er heller ikke et naturlig geografisk og historisk fellesskap. De siste dagers smitteutvikling og nedstenging i hele Viken illustrerer godt hvorfor dette er en uegnet administrativ enhet.

Frem til oppløsningen av Viken er et faktum, vil Senterpartiet sørge for ansvarlig styring, et godt og nært tjenestetilbud og utvikling i hele fylket.

 

Oppløse Viken – dette vil SV Østfold

v/ stortingsrepresentant SV,Freddy Andre Øvstegård

Viken fylke er bare nok et eksempel på sentralisering av makt og beslutninger lengre unna folk. Derfor er det så viktig å styrke folkestyret vårt, korte ned avstanden til makta og gi vanlige folk økt innflytelse over politikken. Ikke motsatt.

SV har konsekvent vært imot Viken hele veien. Vi har stemt mot tvangssammenslåingen flere ganger på Stortinget og i Østfold fylkesting. Jeg har selv fremmet forslag på Stortinget om å oppheve Viken. Og SV i fylkestinget i Viken er helt tydelige for oppheving. Å oppheve Viken og la Østfold få gjenoppstå er en av våre hovedsaker ved dette valget.

Se for øvrig innlegg i SENIORAVISA 22. mars: «Oppløse Viken ……»

 

Oppløse Viken – dette vil Østfold Arbeiderparti!

v/Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Hei, og takk for henvendelsen!

Arbeiderpartiet har ved alle anledninger stemt mot sammenslåingen til Viken fylke og vil gå inn for å oppløse Viken fylke dersom Arbeiderpartiet kommer inn i regjeringskontorene ved høstens valg. Viken er etter Østfold Arbeiderpartis mening en dårlig konstruksjon og den bør derfor skrotes!

 

Oppløsning av Viken – dette vil Østfold FrP!

v/stortingsrepresentant FrP, Erlend Wiborg

Viser til spørsmål til FrP om vårt syn på fylkeskommunen, Viken osv. Som førstekandidat for Østfold FrP svarer jeg på vegne av FrP:

FrP ønsker primært å legge ned hele fylkeskommunen da vi mener det er et unødvendig byråkratisk forvaltningsorgan som bare koster skattebetalerne masse penger og skaper unødvendig byråkrati. Norge har få innbyggere og trenger ikke 3 forvaltningsnivåer. Derfor vil vi på nytt fremme forslag om å legge ned fylkeskommunen noe som vil frigjøre mange milliarder kroner som vi ønsker å bruke på bla. Rimeligere tannhelse, bedre veier/jernbane og fortsette å styrke pensjonene.

Hvis dette forslaget ikke får flertall vil jeg jobbe for å oppløse Viken fylkeskommunen.

 

Oppløsning av Viken – dette vil Venstre!

Ikke mottatt svar 25. mars

 

Oppløsning av Viken – dette vil Høyre!

v/Ingegerd Schou og Tage Petterssen, stortingskandidater for Høyre i Østfold

I Høyres nåværende program for 2017-2021 står det:

Høyre mener at det på sikt må vurderes om to forvaltningsnivåer, stat og kommune, er nok i Norge. Dagens fylkeskommuner er ikke et godt svar på de regionale nærings- og samfunnsutviklings-utfordringene vi har, men å fjerne det regionale nivået helt er ikke mulig før en annen kommune-struktur med betydelig større kommuner er etablert. Så lenge Norge

Når man har tre forvaltningsnivåer, må man utnytte dem fornuftig med det utgangspunktet. Høyre er med på å gjennomføre en regionreform som reduserer antall fylkeskommuner og tydeliggjør den regionale samfunnsutviklingsrollen fylkene skal ha innenfor noen viktige politikkområder som ikke kan dekkes av én kommune alene.

Høyre vil:

– Legge ned fylkeskommunen.

På landsmøtet 13.-16. mai 2021 skal stortingsvalgprogrammet for 2021-2025 vedtas. I kapitlet som omhandler fylkeskommunen er det en dissens i programkomiteen. Det er derfor to forskjellige forslag til vedtak (her merket i henholdsvis rødt og blått):

Høyre vil:

– ha to forvaltningsnivåer i Norge, og derfor avvikle fylkeskommunen.

– primært ha to forvaltningsnivåer i Norge og derfor legge ned fylkeskommunen, men la regionreformen få virke i neste stortingsperiode og deretter evaluere den.

Hva som kommer til å stå i programmet for neste periode, vil derfor være klart 16. mai.

Alt om Høyres forskjellige partiprogram kan leses grundigere her: https://hoyre.no/politikk/partiprogram/

 

Oppløsning av Viken – dette vil Kristelig Folkeparti

Takk for henvendelse!

Vi mottar mange e-poster og har dessverre ikke kapasitet til å svare deg umiddelbart. E-posten blir lest og besvart av kontoransvarlig i administrasjonen eller eventuelt videresendt til riktig team ved behov.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter

Kommentarer er stengt.