Større innflytelse for Eldrerådene

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

De eldre er knapt representert i besluttende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. Det blir ikke meget feil å si at de eldre er «under administrasjon»!

Vi har sett på eldrerådene som en motvekt til dette og en mulighet for de eldre til å øve større innflytelse i saker som vedrører dem selv. Det er klart det finnes unntak, men eldrerådene har generelt fremstått som anonyme med begrenset innflytelse.

– Vi har for vel et halvannet år siden startet en prosess for å gjøre eldrerådene, deres virksomheter og deres medlemmer kjent for folk flest, samtidig som vi gjør eldrerådene kjent for hverandre! 

Vi har utarbeidet en oversikt over eldrerådene i Østfold med navn til alle rådsmedlemmene og epostadresser til nesten alle. Alle skal  kunne kommunisere med alle! Oversikten er lagt ut i SENIORAVISA – søk «Arkiv/kategori»!  Oversikten er det 6. mest besøkte av alle 429 innlegg siste 12 måneder. Senioravisa hadde i fjor 77.988 besøk.

Eldrerådenes muligheter har vært begrenset av det at de kun er ment å være rådgivende.

Jon Rogstad i eldrerådet i Bærum har synspunkter på dette. Les hva han skriver:


Eldrerådene skal påvirke og bidra til en verdig alderdom!

Begrepet “rådgivende” synes å passivisere eldrerådene fra å søke påvirkning. Vi skal ikke akseptere denne beskjæringen av våre muligheter for påvirkning. Formålet med eldrerådene er på et bredt grunnlag å sikre åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder de eldre.

Begrepet rådgivende har pasifisert eldrerådene for lenge. I dag går viktige saker igjennom med vedtak som “tas til orientering”, “eldrerådet ber om å bli oppdatert på videre behandling”, “tas til etterretning”. Styrende partier har på en lett måte dermed fått forankret sine forslag om nedbygging, svekking og “hjemføring” av de eldre – faktisk med stilltiende “tilslutning” av eldrerådene. Overdreven tro på teknologisk omsorg får gjennomslag og BIOM svekkes gjennom sparetiltak. Dette må vi få en slutt på!

Det fordrer imidlertid arbeidsinnsats ved en omlegging. I dag splittes vi i Bærum eldreråd på en enkel måte ved at kommentarer til viktige og styrende planarbeider skal innmeldes individuelt. Slike forslag og kommentarer blir lett nedstemt – evt vedlagt saken. Slike enkle kommentarer kan lett forbigås i stillhet og bli “borte”.

Forut for behandling av større og viktige saker må det nedsettes/etableres arbeidsgrupper som fremmer sitt samlet syn for eldrerådet. Møter i eldrerådene med godt forberedte innlegg bør sikres flertall på forhånd – og kan dermed bli fremmet som Eldrerådets syn og forslag. Da kan de eldres syn og mening bedre komme på bordet for politikerne og gi grunnlag for debatt.

Dette er måten som de eldre også kan fremme egen forslag ovenfor besluttende myndighet i kommune/fylke.

Arbeidsmåten krever stor arbeidsinnsats, men vil være avgjørende viktig i dagens situasjon hvor klimastrenge investeringer anses langt mer høyverdig enn å opprettholde en av de viktigste pilarene i velferdsstaten – nemlig driften av helse og omsorgstjenester.

Arbeidsmetoden kan ofte med fordel se bort fra kommune/fylkesgrenser gjennom et utvidet samarbeid. Dette kan redusere/ fordele arbeidsbyrdene til langt flere ildsjeler! Vi må med andre ord utvikle et effektivt samarbeid både lokalt og til nærliggende regioner.

Framtidas samfunn står ikke ovenfor en “eldrebølge” men en vedvarende og langvarig utvikling hvor de eldre må tas hånd om. Rådgivning fra eldrerådene må bli påvirkning! Utviklingen med stadig økende antall demente hjemme, tildelt en svart skjerm og alarm må motarbeides.

 

Jon Rogstad

Eldrerådet Bærum

Epost: jon-rogs@online.no

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter