Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norge Rogaland gjorde eldreopprør mot nedleggelse av eldresentre

Sandnes kommune la fram et budsjettforslag der støtten til seniorsentrene Mossige Minde og Gandsfjord ble redusert med ca. en million til hver. Et slikt budsjettkutt ville ha medført stenging av begge sentrene med store konsekvenser for de eldre brukerne. Senior Norges lokallag i Rogaland tok affære og mobiliserte aviser og enkeltmennesker til et felles eldreopprør. Sandnesposten og Stavanger Aftenblad trykket artikler om saken, og Senior Norge Rogaland organiserte en Drive-in-demonstrasjon på parkeringsplassen til Mossige Minde. I tillegg organiserte Senior Norge Rogaland en underskriftskampanje og en Facebook aksjon. Det hadde effekt! Nå er begge sentrene berget til stor glede for de eldre som har frekventert dem. Vi gratulerer lokallaget! Dette viser at det nytter å ha en organisasjon i ryggen. Er vi mange, offensive og sterke vil vi nå frem!

Pensjonsfellen for offentlig ansatte – sak i Stortinget

Vi har tidligere omtalt den urettferdige ordningen for offentlig ansatte som ønsker å jobbe lenger enn til 67 år. Ved oppgjøret i 2009 valgte de ansattes organisasjoner å beholde ordningen med brutto tjenestepensjon, med en garanti på 66 prosent av sluttlønn i årlig pensjon. Det var viktig for organisasjonene at offentlig ansatte fortsatt skulle ha mulighet til å gå av med AFP uten at det ville få konsekvenser for samlet pensjon ved 67 år. Ordningen betyr imidlertid at man vanskelig kan kompensere for levealderjusteringen ved å jobbe lenger.
Prinsippet med brutto tjenestepensjon er at folketrygden utbetales i sin helhet, mens det gjøres fradrag i tjenestepensjonen for det folketrygden har utbetalt (med unntak av et visst beløp som holdes utenfor). Etter hvert som folketrygden øker ved å stå lenger i arbeid, kan det til slutt bli slik at hele utbetalingen kommer fra trygden. Da er tjenestepensjonen som man har betalt for i alle år ikke verdt noe som helst. De som tar ut folketrygd, men fortsetter å jobbe taper enda mer ettersom folketrygden da blir avkortet. Nå er Stortinget bedt om å endre på dette forholdet, men de klarte ikke å bli enige. Det var imidlertid flertall for å be regjeringen om å komme tilbake til saken. Vedtakene i stortinget er som følger:

        Vedtak 238
       Stortinget ber regjeringen utrede lovendringer for å redusere kravet til innbetaling av premie fra medlemmer i SPK, kommunale pensjonskasser og andre offentlige brutto tjenestepensjonsordninger fra det tidspunktet den enkelte har kompensert for levealdersjusteringen.

       Vedtak 239
       Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med vurderinger av hvordan en ytterligere kan styrke arbeidslinjen for offentlig ansatte født i årene 1944–1962.

Nøyaktig hvordan man eventuelt skal utforme disse tiltakene er nå opp til Regjeringen. Hvordan de velger å løse den bestillingen Stortinget har gitt dem med disse vedtakene, vil regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget med svar på. Tidslinjen for dette arbeidet er ikke avklart, men det er naturlig å anta at regjeringen vil håndtere dette i sammenheng med det pågående arbeidet i utvalget som skal evaluere pensjonsreformen og fremme forslag til eventuelle endringer av pensjonssystemet. Dette utvalget skal levere sin rapport i år 2022. Så vi må nok vente i et par år før en eventuell endring kan bli gjennomført. Da vil nok få i årskullene 1944 – 1962 være i arbeid.

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Like før jul kom regjeringens handlingsplan for pårørendestrategi. Den skriver i forordet:

«Pårørende er deg og meg – naboen og kollegaen din, vennen til sønnen din og den eldre damen som bor med en ektemann med demens. De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet.»

Senior Norge har tidligere pekt på den enorme innsatsen som pårørende gjør og som sparer samfunnet for store utgifter. Ikke minst gjelder det seniorer som gjør en formidabel innsats både for sine ektefeller, samboere og barn/barnebarn. Spesielt i den nåværende situasjon med pandemi og sterke restriksjoner på samhandling mellom ulike personer og instanser kan ansvaret pårørende tar på seg være tungt.
Det er all grunn til å lese dokumentet som regjeringen har utarbeidet. Du finner det på: https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf
Regjeringen avslutter planen med følgende:

Sikre oppfølging og medvirkning i planperioden
       • Styrke kunnskapen om pårørendemedvirkning
       • Vurdere virkemidler for å øke andelen sykehjem med pårørendeutvalg
       • Styrke arbeidet med å utarbeide, spre og implementere forhåndssamtaler
       • Økt kompetanse om pårørende og pårørendesamarbeid

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned og 77988 for hele året. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter