Ukebrev v/Stig Klingstedt

Eldre er trippelrammet av koronaen

Overlege og professor i geriatri Torgeir Wyller peker i et intervju i Aldring og helse på at eldre blir trippelrammet av koronavirusproblemene. Dette er den mest sårbare gruppen med høyest dødelighet i forhold til resten av befolkningen, den gruppen som merker de største konsekvensene av smitteverntiltakene, og gruppen der mange ikke har like god tilgang til sykehustjenester som resten av befolkningen. Når uttrykket «skrøpelige eldre» ofte blir benyttet i diskusjonen om hvem som skal prioriteres i spesialisthelsetjenesten, er det grunn til å være på vakt. Vi så det i regjeringens forslag til ny helse- og sykehusplan, og vi har sett det i debatten om Helsedirektoratets prioriteringsveiledning for å bekjempe Covid-19.

Både i høringen av samhandlingsreformen og høringen om prioritering i norsk helse- og omsorgstjeneste ble det fremsatt tanker om aldersgrenser som grunnlag for prioritering av hvem som skulle få spesialisthelsetjenester. I begge høringer gikk pensjonistorganisasjonene, herunder Senior Norge, sterkt imot slike tanker. Det ble heldigvis ikke innført aldersgrenser for denne sammenheng.
I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er prioritering grunnet ressursmangel og problemer med å få overført pasienter til en presset spesialisthelsetjeneste et like aktuelt tema. Her bør vi være spesielt oppmerksomme på problemene slik at også de kommunale prioriteringsutfordringene får oppmerksomhet. I en krevende situasjon med mange permitterte og arbeidsledige bør det være mulig å finne folk som kan avlaste pårørende og styrke hjemmetjenesten i kommunene. Her bør både staten ved NAV og kommunene ta ansvar.

K-vitamin og koronasmitte

En dansk studie har funnet et signifikant lavere nivå av k-vitamin blant de pasientene som blir lagt inn med og dør av COVID-19. Funnet kommer i kjølvannet av en lignende nederlandsk studie som i august 2020 pekte i samme retning.
De danske forskerne tok utgangspunkt i 138 innlagte koronapasienter og en kontrollgruppe på 140 friske personer. Resultatene viste at de innlagte personene hadde markant lavere nivåer av k-vitamin. De 43 pasientene som døde, hadde enda lavere nivåer av vitaminet.
Hvorfor k-vitamin har en sammenheng med hvor alvorlig det blir, er fortsatt uklart. De danske og nederlandske forskerne peker imidlertid på at k-vitamin kan være med på å beskytte noen av de fibrene i lungevevet som koronaviruset angriper.
Forskerne understreker at det er uvisst om mangelen på k-vitamin var til stede før sykdommens utbrudd eller om COVID-19 kan forårsake mangelen. Derfor oppfordrer forskere heller ikke til at man tar ekstra k-vitamin. Et overforbruk kan nemlig være skadelig.
K-vitamin finnes naturlig i grønnsaker som for eksempel spinat, ruccola, grønnkål, brokkoli, persille, kikerter og spisskål. Enda en god grunn til å spise mye grønt og sundt istedenfor å kjøpe piller.

Derfor håndterer seniorer hjemmekontor best

Institutt for samfunnsforskning har undersøkt hvordan seniorene har det på hjemmekontor.
Denne rapporten formidler funnene fra et prosjekt som er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Prosjektet ble satt i gang i mai 2020, og datainnsamlingen ble gjennomført mot slutten av samme måned. Du kan lese rapporten ved å klikke her.
Det påstås ofte at eldre arbeidstakere henger noe etter når det gjelder å bruke moderne informasjonsteknikker. Noen ganger kan det sikkert stemme, men det er derfor meget interessant å lese hva Instituttet for samfunnsforskning kom frem til.
92 prosent av respondentene sier at de jobber hjemmefra mer enn før (noe mer eller mye mer), og like mange sier at de bruker digitale kommunikasjonsverktøy (Zoom, Teams, Skype) mer enn før.
Hovedfunnene kan oppsummeres i tre punkter:

  • Eldre arbeidstakere har mestret overgangen til nye arbeidsformer like godt som yngre.
  • Mange tror imidlertid at situasjonen etter 12. mars har vært særlig vanskelig for eldre.
  • Eldre arbeidstakere har ikke fått svekket jobbmotivasjonen på noen vesentlig måte i kjølvannet av koronatiltakene, men det kan være grunn til bekymring for motivasjonen til de yngste arbeidstakerne.

Instituttet sammenfatter noen funn slik:
Om lag 90 prosent av alle deltakerne i undersøkelsen sier at de opplever at det er lett å bruke de digitale møteverktøyene. Andelen er litt lavere blant de eldste, men den er fortsatt svært høy (87 prosent). De eldre arbeidstakerne sier litt oftere enn andre at de blir mer slitne av å kommunisere på de digitale plattformene, og også at de savner kontakt ansikt-til-ansikt med kollegaene. Derimot sier de noe sjeldnere enn andre at de synes det er vanskeligere å ta ordet i digitale møter enn i fysiske møter. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel gjennomgående små og relativt usystematiske, og når vi kontrollerer for andre faktorer, skiller ikke de eldste seg lenger ut.

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter