Ukebrev v/Stig Klingstedt

Stortinget ber regjeringen om å fjerne kravet til helseattest for førerkort for eldre

Etter forslag fra SV behandlet Stortinget 9. februar i år spørsmålet om man skal ha krav til helseattest for eldre for å fornye førerkortet. Forslaget ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet og fikk dermed flertall i avstemningen. Det ble fattet to vedtak:

Vedtak 596
Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.

Vedtak 597
Stortinget ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til løsning i løpet av våren 2021.

Det betyr at regelverket for fornyelse av førerkort må endres. Førerkortene med begrenset gyldighet må likevel fornyes, men uten krav til helseattest.

 

Anstendighetsløft for pensjonister

Tirsdag den 16. februar skal Stortinget behandle forslaget fra SV og FrP om å endre måten offentlig pensjoner skal reguleres. Innstillingen er klar, og en enig stortingskomité går inn for å be regjeringen om å legge frem et lovforslag for Stortinget om å regulere løpende pensjoner med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, som får virkning fra 2022.
Videre ber de regjeringen gjeninnføre praksis med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret for 2021.
De vil videre be regjeringen gå i dialog med pensjonistenes organisasjoner med sikte på å etablere kvartalsvise møter mellom regjeringen og pensjonistorganisasjonene, der saker av betydning for pensjonister kan drøftes.

Et flertall i komitéen bestående av Sosialistisk venstreparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmer forslag om at regjeringen i forbindelse med trygdeoppgjøret for 2021 legger inn en kompensasjon for trygdeoppgjøret 2020, tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipper og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Vi må nok bemerke at det nå ser ut som om flere partier har fått opp øynene for at det er over en million seniorer i Norge. I tillegg er seniorene stemmeberettiget. Vi har lenge ønsket oss en endring av reguleringsprinsippene for offentlige pensjoner. Senior Norge har, sammen med Forsvarets seniorforbund, fremmet konkrete forslag om jevnlige møter med regjeringen der vi kan ta opp og drøfte ulike saker som er av betydning for seniorene. I Senior Norge er vi glade for at det nå er positive tilløp til å få en slik ordning.
FrPs partileder Siv Jensen forteller oss at pensjonistene nå er kvitt underreguleringen med 0,75 prosent. Det er da på sin plass å gjøre oppmerksom på at underregulering med 0,75 prosent samtidig blir erstattet med en annen form for underregulering. Fordelen med den nye ordningen er at pensjonistene ikke vil få nedgang i kjøpekraft med mindre også lønnstakerne får det. Det er også slik at underreguleringen vil bli mindre enn 0,75 prosent dersom reallønnsveksten for lønnstakerne er mindre enn 1,5 prosent. Det har den vært de seneste fem årene. Det er grunn til å frykte at reallønnsveksten de nærmeste årene blir forholdsvis beskjeden, jamfør regjeringens perspektivmelding som ble lagt fram den 12. februar.

 

Demokratisk underskudd på Stortinget

Seniorene utgjør nå ca. 20 prosent av befolkningen, og de som er 70 år eller eldre er i overkant av 12 prosent. De er nesten ikke representert på Stortinget. I høstens valg er det sannsynlig at FrPs Carl I Hagen, hvis han blir valgt fra Oppland, bli den eneste representanten som har passert 70 år. Det er for dårlig. Det er mange årsaker til at det blir slik, men det vesentligste er nok at partiene ikke ser ut til å ønske eldre velkommen inn i fremskutte politiske posisjoner. Da er det ikke rart at eldre vegrer seg for å engasjere seg.
Men dette kan vi gjøre noe med! Hvem husker ikke kvinneaksjonen ved kommunevalget for noen år siden. Det fungerte glimrende! Så engasjer deg, meld deg inn i det partiet du synes du hører hjemme i, og vær aktiv for seniorenes saker. Dette er måten å få til en forandring på.

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter