Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Dyrevern og barnevern, men ikke eldrevern

I Norge har vi en barnevernlov og en dyrevernlov, men vi har ikke noen egen lov for eldrevern. Eldreombudet har anslått tallet på eldre som er utsatt for vold til mellom 56 000 og 75 000. Av de hjemmeboende eldre er det mellom 6,8 og 9,2 prosent som er blitt utsatt for vold og overgrep etter fylte 65 år. Dette framgår av en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Det ble skrevet for noen måneder tilbake om vold i eldreomsorgen med hovedvekt lagt på sykehjem. Der er det en ledelse som er ansvarlig for å ta tak i de problemene som oppstår. For de som bor hjemme finnes ikke tilsvarende overoppsyn.
På hjemmesiden til politiet står det at man skal melde overgrep mot eldre dersom man mistenker at noe slikt foregår. Ofte er gjerningspersonen en som står offeret nær. Da er det ofte en høy terskel å komme over før man melder overgrep. Ofrene sier ikke noe om hva som er skjedd, og det er vanskelig å komme til bunns i problemet uten sakkyndig hjelp.
I barneomsorgen er barnehagepersonale og lærere pliktige til å sende bekymringsmeldinger til Barnevernet dersom de oppdager tegn som indikerer vold mot et barn.  I eldreomsorgen har man ingen tilsvarende ordning. Drosjesjåføren, hjemmehjelpen, fastlegen, ergoterapeuten, besøksvennen og naboen har kanskje mulighet til å oppdage at noe er galt, men hvor skal de henvende seg uten å gå så drastisk frem at de ringer politiet og melder saken. Er man i villrede, er det lett å avstå fra å aksjonere.
I ti kommuner og to bydeler i Oslo har man prøvd ut et system, TryggEst, i statlig regi. Det skal bidra til å senke terskelen for å melde fra om man oppdager tegn som er urovekkende. Det er nå snakk om å utvide denne ordningen, men det er ikke nok.
Det er på tide at regjeringen går videre med dette og sørger for nødvendig lovgivning og i det minste organiserer et kontaktpunkt i hver kommune der folk kan komme med sine bekymringer og vite at bekymringsmeldingene blir håndtert av kvalifisert personale.
Vi kan ikke basere oss på at den som selv blir utsatt for vold eller overgrep, melder fra.

 

Senior Norges innspill til statsbudsjettet for 2023

Pensjonistorganisajonene har hvert år drøftinger med regjeringen om statsbudsjettet. Drøftingene starter i desember vel ett år før budsjettet skal gjelde. Nå er det altså tid for 2023-budsjettet.

Senior Norge har spilt inn forslag og krav om følgende temaer:

  • Pensjoner, vi har sagt oss fornøyd med at underreguleringen er endret slik at pensjonistene ikke lenger skal få nedgang i kjøpekraft.
  • Tannhelse for eldre, vi krever at regjeringen innfører en tannhelsereform for eldre.
  • Drift av sykehjem, Mange sykehjem og omsorgsboliger er bare delvis utnyttet på grunn av at kommunene ikke har prioritert bemanning og drift. Senior Norge krever at sykehjemmene bemannes fullt ut, slik at de kan ta imot eldre som trenger plass.
  • Demenskoordinator, vi krever at alle kommuner skal ha demenskoordinator og dagsentra slik at pårørende kan få avlastning.
  • Tiltak for de ikke digitale, Senior Norge fortsetter å kreve at regjeringen tar tak i dette problemet med effektive tiltak.
  • Penger til skolering av medlemmer av eldreråd, vi har bedt om at det avsettes midler som pensjonistorganisajonene kan søke om for skolering av sine medlemmer i eldrerådene.
  • Møteplass for seniororganisasjoner og regjeringen, vi har tidligere tatt opp spørsmålet om en møteplass for organisasjonene der man kan ta opp med regjeringen og drøfte ulike saker som er viktige for den eldre befolkningen.

I tillegg til disse punktene har vi pekt på en rekke punkter i Hurdalserklæringen som er viktige for seniorene.

Den som ønsker å se hele innspillet kan lese det på Senior Norges hjemmeside: Klikk her

 

Arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv – også for seniorer

Senior Norge har sendt brev til arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik der vi har bedt om et møte for å drøfte ulike utstøtingsmekanismer i arbeidslivet for seniorer. Vi er spesielt bekymret for at regjeringen skal stoppe utviklingen som har vært med å heve aldersgrensene i arbeidslivet. Når alle roper etter at seniorene skal stå lenger i arbeid er det uakseptabelt at regjeringen trekker tilbake forslaget om å øke aldersgrensen i offentlig virksomhet til 72 år. Sysselsettingsutvalgets flertall gikk også inn for å senke aldersgrensen i privat virksomhet fra 72 år til 70. Dette er dårlig og svakt begrunnete forslag som ikke bør følges. I pensjonsreformen er det også åpnet for opptjening av pensjon til 75 års alder.
Vi har tatt opp problemene omkring omstilling, nedbemanning og utstøting i arbeidslivet. Dette rammer spesielt seniorer. Vi oppfordrer arbeidsministeren til å ta tak i dette.
Senior Norge har også hatt synspunkter på regjeringens planer om å gjennomføre en kompetansereform for livslang læring. Denne bør utvikles mest mulig jordnært og konkret. Det er også viktig å ta hensyn til seniorenes situasjon, erfaringer og preferanser.
Senior Norge stiller seg også positiv til regjeringens intensjoner om å øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid. Vi trenger ikke flere isolerte trygdetekniske innstramminger som gjør livet enda vanskeligere for folk som sliter. En vellykket arbeidslinje er avhengig av aktive virkemidler både på tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. Vi vil advare mot den forrige regjeringens forslag til endrete regler for avkortning av uføretrygd mot arbeidsinntekt.
For å lese hele innspillet, klikk her.


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter