Eldrerådet i Fredrikstad – grundig arbeid!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 I samsvar med lover og regler har eldrerådet i Fredrikstad blitt forelagt kommunens forslag til økonomiplan 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 til vurdering og uttalelse. Dette er en viktig og omfattende jobb som gir Eldrerådet anledning til å få oppmerksomhet om saker som har betydning for de eldre i kommunen. Så får vi etter hvert se i hvilken grad Eldrerådets synspunkter og råd blir tatt til følge. Eldrerådet har gjort en grundig jobb!

Dette innlegget i SENIORAVISA gir oss en mulighet til å bidra til å gjøre Eldrerådet og rådets virksomhet bedre kjent for folk flest! SENIORAVISA har for tiden av opp til 2.500 besøk i uken. Vi har mange lesere! De fleste godt voksne seniorer!

I det følgende gjengir vi Eldrerådets anbefalinger til kommunen:


Dagaktiviteter/dagtilbud

 • I tiden som kommer forventes det flere eldre. Det er derfor riktig at det opprettes nye dagsenterplasser for hjemmeboende eldre med demens på nye Onsøyheimen.
 • Det må satses på dagsenter for personer uten demens. Eldrerådet mener at dagsenter er en viktig sosial møteplass som kan forebygge ensomhet, bidra til økt egenmestring og fremme helse.
 • Dagsentertilbudet bør også utvides til å ha et kvelds- og helgetilbud
 • +huset og helsestasjon for eldre er ikke nevnt i kommunedirektørens forslag. Eldrerådet forutsetter at tilbudet opprettholdes samtidig med at det er viktig at lignende tilbud opprettes andre steder i kommunen.

Omsorgsboliger

 • Eldrerådet mener det straks må settes i gang bygging av planlagt «Holmen II», og omsorgsboliger med og uten bemanning. Det må bygges både sentrumsnært og ute i distriktet. Det må åpnes for private aktører

Hjemmesykepleie

 • Ambulant demensteam er viktig for den enkelte bruker og deres pårørende slik at bruker kan bo i eget hjem. I tillegg gir det avlastning og trygghet for pårørende. Tilbudet må styrkes og videreutvikles.
 • Tjenester fra hjemmesykepleien er viktig for at flere skal kunne bo hjemme lenger. Det er derfor viktig at tilbudene opprettholdes. Eldrerådet støtter forslaget om at etat hjemmesykepleie ikke får innsparingskrav.
 • Når tjenestetilbudet skal dreies mot å leve hjemme lengst mulig, må det ansettes tilstrekkelig med kvalifisert personell i hjemmesykepleien.
 • Etter innføring av samhandlingsreformen er utskrivningsklare pasienter sykere med et større behov for avanserte sykepleietjenester. Eldrerådet ber kommunen ha fokus på god rekruttering, opplæring og videreutdanning av personell.

Korttidsplasser

 • Eldrerådet påpeker at det må være tilstrekkelig med korttidsplasser både for å avlaste pårørende samt for pasienter som er for syke til å utskrives direkte fra sykehus direkte til hjemmet. I kommunens forslag er det ingen økning i antall korttidsplasser.
 • Eldrerådet ber om at det snart som mulig starter bygging av nytt korttidssenter.
 • Eldrerådet støtter forslaget om opprettelse av innsatsteam som skal ivareta utskrivningsklare pasienter fra sykehus som har behov for forsterkede tjenester i hjemmet

Sykehjem

 • Eldrerådet mener at sykehjemsplasser ved nye Onsøyheimen sykehjem ikke må erstatte plasser i eldre bygningsmasse (Fredrikstad korttidssenter og Torsnes sykehjem. Det er behov for nye sykehjemsplasser, da det blir stadig flere eldre. Eldrerådet ber også om at det planlegges et nytt sykehjem i planleggingsperioden.
 • Torsnes sykehjem må ikke avvikles. Eldrerådet mener at det er ingen sykehjemsplasser å miste.
 • Eldrerådet ber om at ergo- og fysioterapiressurser blir styrket til eldre i korttidsopphold, hjemmeboende eldre og til beboere i sykehjem.
 • Eldrerådet ber om at aktiviteter i sykehjem blir prioritert, dette gjennom flere stillinger til aktivitører og i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Eldrerådet imøteser Plan for helse- og omsorgsbygg mot 2040 som skal ta for seg riktig utbygging og planlegging av riktig dimensjonering og fremtidsrettede omsorgsbygg.

Hverdags rehabilitering

 • Eldrerådet vil ha økt satsing/bemanning på tiltak som fremmer livsmestring og folkehelse. Økt satsing på hverdagsrehabilitering vil gi eldre mulighet til å bo lenger hjemme og økt livskvalitet

Velferdsteknologi

 • Eldrerådet støtter satsingen på velferdsteknologiske løsninger. Det er viktig at brukerne av teknologien får opplæring og er trygge ved bruk av nye hjelpemidler.

Heltid

 • Eldrerådet støtter kommunens fokus på heltid som norm for driften i seksjon helse og velferd. Eldrerådet ser frem til resultater av satsingen og nye bemanningsplaner.

Brukermedvirkning

 • Eldrerådet påpeker viktigheten av at rådet er representert i utarbeidelsen av planer som omfatter tjenesteutvikling og bygg for eldre

Dette innlegget er vesentlig lenger enn det vi ellers har i SENIORAVISA. Vi har valgt å ta inn hele anbefalingen for å vise mangfoldet av oppgaver Eldrerådene kan bli engasjert i. Det vil være krevende å følge opp alle anbefalingene. De er så mange at det kan bli vanskelig «å se skogen for bare trær».

Kanskje det ville være en tanke om å prioritere noen få av oppgavene. Hva med «topp 5»?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter