Rapport fra Eldrerådet i Nesodden kommune for virksomheten i 2021

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Eldrerådet er opprettet i henhold til kommuneloven § 5-12. Konstituering skjedde 12.

februar og 4. mars 2020 etter en mindre endring av rådets sammensetning.

Rådet består av:

Stig Klingstedt, leder

Arild Drolsum, nestleder

Kristin Zappfe/Wenche Ødegaard, medlem

Nils Arne Haldorsen, medlem

Astrid Løes Hokholt, medlem

Svein Rødsten, medlem

Nora Aanonsen, medlem

Arne Grøstad, varamedlem

Anne Elisabeth Østreng, varamedlem

Harald Rein, varamedlem

Grethe Forsland, varamedlem

Kristin Zappfe har bedt seg fritatt fra vervet på grunn av helsemessige problemer. Kommunestyret har tatt det til etterretning og supplert rådet med Wenche Ødegaard.

Eldrerådet har ønsket å ha et medlem fra Fagerstrand-området. Heller ikke Wenche Ødegaard har møtt på grunn av helsemessige årsaker.

Eldrerådet har hatt syv ordinære møter, ett ekstraordinært møte og i tillegg et planleggingsmøte i forkant av eldrelunsjen. Ett av møtene har vært digitalt over Teams.

Eldrerådet arrangerte i tilknytting til FNs eldredag en lunsj 2. oktober for Nesoddens pensjonister. Årets lunsj ble særdeles velbesøkt, og varaordføreren bidro under åpningen av arrangementet. Det var i alt 105 gjester og i tillegg rådets medlemmer og musikere som sto for underholdningen.

Også dette året har vært preget av covid-19 pandemien som har gjort arbeidet både utfordrende og vanskelig. Grunnet covid-19-situasjonen har det ikke vært mulig for Eldrerådet å ha befaringer som planlagt. Rådet har besøkt omsorgsboligene på Hellvikskog for personer med hukommelsestap. Øvrige besøk med orienteringer er utsatt til etter at smittesituasjonen gjør besøk forsvarlig.

Innspill til pågående planer og aktivitet

Eldrerådet har gitt innspill til

 • demensplan
 • kommuneplanens samfunnsdel
 • planprogram for arealdelen
 • klima- og miljøplan
 • trafikksikkerhetsplan
 • kommunebudsjettet

Referansegrupper

Rådet har vært representert i

 • arbeidsgruppen som har arbeidet med oppfølgingen av Leve hele livet
 • referansegruppen for innføring av velferdsteknologi, et prosjekt som bare så vidt er startet opp og vil fortsette i tiden fremover
 • arbeidsgruppen for digi-hjelp

Andre innspill til kommunen

Eldrerådet har fått tre innspill fra personer i kommunen

 • Tormod Bjørnstad har tatt opp konkrete forslag til forbedringer i eldreomsorgen i Nesodden kommune. Forslaget ble oversendt til arbeidsgruppen for Leve hele livet for vurdering der.
 • Alv Egeland har spilt inn et forslag om digi-hjelp til eldre i kommunen. Forsaget ble drøftet og rådet sendte det over til Kommunedirektøren med en anbefaling.
 • Anne-Lise Hilmen fra Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Ytre Follo har tatt opp spørsmålet om hørselsslynger i offentlig bygg på Nesodden. Rådet har ennå ikke sluttbehandlet saken.

Møte med representanter fra ulike råd og organisasjoner

Ordføreren deltok i Eldrerådets møte i desember.

Eldrerådet har hatt møte med representanter for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Frivilligsentralen, Ekelund seniorsenter, Den kommunale legevakten, Nesoddtunet, Seniorkontakten og Nesodden idrettsråd.

Informasjon om Eldrerådets arbeid

Det ble orientert om Eldrerådets arbeid i eldrelunsjen den 3. oktober.

Eldrerådet har tatt initiativ til, og har i samarbeid med Seniorkontakten fått utarbeidet en trykksak der 48 aktiviteter på Nesodden som er rettet mot seniorer er listet opp med kontaktinformasjon.

Eldrerådet var representert både ved åpningen av omsorgsboligene på Fjellstrand og Hellvikskog, samt åpningen av den nye legevakten.

Rådets nestleder representerte rådet på Pensjonistforeningens 50-årsjubileum.

Leder og nestleder deltok i Senior Norges seminar 26. oktober 2021 for medlemmer i eldreråd.

Leder og nestleder har hatt møte med Sigurd Kjellberg som er teknologiambassadør fra Pensjonistforbundet. Han fikk råd om kontaktpunkter i kommunen og vil holde kontakt med Eldrerådet.

Avslutning

Rådet har gjennom dette året hatt gode og åpenhjertige diskusjoner. På grunn av pandemien har man hatt enkelte problemer med å bli godt kjent med ulike kommunale institusjoner som angår eldres helse og omsorg. Det er vi fast bestemt på å gjøre noe med så fort situasjonen tilsier det.

Rådet har hatt god hjelp i sitt arbeid av Anja Antonsen fra Politisk sekretariat, og har ellers hatt gode innspill fra de kommunale sjefene og medarbeiderne.

 

Stig Klingstedt

Leder for Eldrerådet

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter