Senior Norge Østfold

c/o Sverre Eliassen, Gamleveien 22,
1534 Moss

Tlf: 949 75 830

ostfold@seniornorge.org

Medlemskap

Enkeltmedlem – pris: 390,- per år.

Familiemedlemskap – pris: 490,- per år.

Medlemsservice tlf: 22 12 18 90

post@seniornorge.org 

Meld deg inn i dag!

 

Sverre Eliassen Nestleder Senior Norge Østfold

Sverre Eliassen

Leder

Mobil: 949 75 830

sverre.eliassen@outlook.com

Elisabeth Stene

Kasserer

Mobil: 911 52 874
steneelisabeth77@gmail.com

 

Kari Grønberg

Nestleder

Mobil: 951 03 688
gronberg@online.no

Adolf Jørgen Olsen

Adolf Jørgen Olsen

Styremedlem

Mobil: 473 83 638
ad-olsen@online.no

Hans Glomsrud

Varamedlem

Mobil: 976 87 853
hans@glomsrud.com

Terje Lloyd Andersen

Terje Lloyd Andersen

Sekretær/Datahjelpen

Mobil: 922 87 090
terjelloyd@hotmail.com

Tom Eirik Thomassen

Tom Eirik Thomassen

Lokalkontakt i Moss

Mobil: 908 91 292
tom.eirik.thomassen@raadhusplass.no

Hva er vi og hva vil viFanesakerFremoverHistorien

Hva er vi og hva vil vi?

Senior Norge Østfold er et lokallag i Senior Norge som har Østfold fylke som arbeidsområde. Foreningen teller ved inngangen til 2017 vel 844 medlemmer fordelt over hele fylket.

Fanesaker

  • Seniorøkonomi
  • Seniorers rettigheter i arbeidslivet
  • Aldersdiskriminering
  • Pensjon og trygd
  • Verdig eldreomsorg
  • Samfunnsaktuelle spørsmål

Det er vårt mål er vi skal være synlig og oppleves som tilstedeværende i hele Østfold. Dette vil vi oppnå gjennom en systematisk og kontinuerlig formidling av informasjon til våre medlemmer og andre interesserte om vår virksomhet.

Vi formidler informasjon til våre medlemmer og andre gjennom vår nettside, innlegg i aviser, epost, SMS og ikke minst gjennom våre temamøter!

Vi arrangerer temamøter hver måned unntatt juli og august. Møtene er en hovednerve i foreningens virksomhet. Her formidler vi informasjon om vår virksomhet og aktuelle temaer. Samtidig gir møtene anledning for medlemmer og andre interesserte, til å møtes og bli kjent.

Temaene på møtene kan være alt fra:

  • lett underholdning
  • helse og livsstilsykdommer
  • aktuell politikk rene hyggemøter

Fremover

Den store saken for Senior Norge og andre som arbeider med senior- og eldresaker er å samle og forene interessene til pensjonistene og deres foreninger. Dette gjelder først og fremst mulighetene til å øve innflytelse i møte med myndigheter og andre.

Her i Østfold vil vi prioritere å utvikle kontakten med medlemmer i alle deler av fylket slik at de kan oppleve å være en del av et fellesskap i vår forening. Vi vil søke å etablere lokalkontakter i forskjellige deler av fylket.

Vi vil søke ytterligere å forbedre vår kommunikasjon med medlemmer og andre. Nettsiden vil være vårt hovedmedium.

Våre temamøter vil i første omgang legges til Sarpsborg, Fredrikstad, Mysen og Moss hvor vi har hovedtyngden av våre medlemmer. Når utvikling av medlemsgrunnlaget skulle tilsi det, vil vi vurdere om vi skal arrangere temamøter også i andre deler av fylket.

Vi skal være best i Østfold på kommunikasjon og informasjon i spørsmål som gjelder seniorer og pensjonister.

Historien

På et stiftelsesmøte 21. mai 2008 ble det dannet et interimstyre bestående av Asbjørn Glevoll (leder), Odd Michalsen, Jon A. Storstein, Berit Aamlid Syversen og Hans Gunnar Strømsæther.

I tillegg møtte Per Bjørnstad, Karin Lisbeth Huth, Anne Lise Laursen, Gerd Eliassen og Øivind Thøgersen.

Glevoll var i kontakt med Seniorsakens daglige leder Tore Henning Larsen, som sendte det nødvendige materiell for det nye lokallaget. Det ble tegnet 4 nye medlemmer på møtet og det var nå snart 190 medlemmer i Sarpsborg. Tore Henning Larsen takket også ja til å delta på det første årsmøte som ble bestemt til 24. september samme år.

Etter relativ kort tid måtte Glevoll tre tilbake som leder grunnet sykdom og Stein Andresen overtok som leder inntil Arne V. Larsen ble valgt som leder ved årsmøtet i 2012. Leder i 2018 er Finn Åsmund Johnsbråten.

Lokallagets aktiviteter i de første årene bar preg av at man måtte få seg etablert i lokalsamfunnet og det ble derfor avholdt «Temamøter» på Glenghuset ca. 6 ganger pr. år. På disse møtene var det mulighet for å treffe nye interesserte og få dem tegnet som medlemmer i tillegg til interessante foredrag om aktuelle temaer.

I 2011 – 2012 ble virksomheten utvidet med en besøkstjeneste, som skulle besøke eldre som var mye alene og som trengte noen å snakke med. Det er nå utvidet til også å gjelde Helsehuset Sarpsborg, hvor vi stiller med sang og musikk hver uke og kaffe og vaffel salg en gang i måneden.

I 2012 ble det på et møte, hvor daværende leder Stig Klingstedt var til stede, ymtet frem på at når avdelingen i Sarpsborg var det eneste lokallag i Østfold, så burde laget dekke hele Østfold for å kunne gi best mulig informasjon til alle som var medlemmer av Seniorsaken.

Dette ble da senere godkjent i sentralstyret i Oslo, og på årsmøtet i 2013 var Seniorsaken Sarpsborg formelt blitt til Seniorsaken Sarpsborg/Østfold og i desember 2017 skiftet vi navn til Senior Norge Østfold.

I 2014 hadde lokallaget den første kåringen av Hederssenior i Østfold, dette ble gjort i samarbeid med ByAvisa som hadde omtale og avstemning. Hederssenior i 2014 ble Tor Minge.