Styreprotokoll 2/2019

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets andre styremøte i Tune Bibliotek den 30. januar 2019.

Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Jan Riis, Terje Lloyd Andersen, Per Arne Polsrød, Øistein Darum og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Møteprogram 1. halvår

Første temamøte ble avholdt den 9. januar, »Seniorøkonomi». Neste møte blir 6. februar, «Viken Fylkeskommune», Vi skal ha årsmøte den 6. mars.  Så arbeider vi med å få eldreminister Åse Michaelsen hit den 9., 10. eller 11. april. «Leve hele livet», 8. mai «Er vi rustet til å møte eldrebølgen», sesongavslutning 5. juni. Program ikke fastsatt.

Aktivitetskalenderen blir heretter trykket på baksiden av møteinnbydelsene.

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen skal utarbeide forslag til valg av tillitsmenn/kvinner til årsmøtet i mars. Valgkomiteen vil informere styret om sitt arbeid og status innen den 15. februar. Øistein Darum skriver et innlegg for SENIORAVISA/nettsiden for innrykk den 4. februar.

Vi vil få 3 forfall fra styret. Kun en av disse behøves erstattes. Det er styrets vurdering at vi likevel vil ha nok medlemmer i styret.

Årsmøtet i mars – regnskap/budsjett

Regnskapet for 2018 går ut med et lite overskudd. Likviditeten er god. Budsjettet for 2019 går ut med et lite underskudd. Vi regner med at dette kan styres gjennom året slik at vi skulle komme ut i balanse.

I budsjettet ligger inne forutsetning om kr. 70.000 til porto for utsendelse av møteinvitasjoner til nær 400 medlemmer som ikke har epost. Dette er gjennomførbart under forutsetning at vår søknad til SENIOR NORGE om kr. 35.000 i driftsstøtte innvilges.

Våre inntektskilder

Våre viktigste inntektskilder er 14 annonser i SENIORAVISA/nettsiden vår, møteinntekter og grasrotandelen. Disse gir til sammen ca. kr. 105.000. I tillegg har vi søkt SENIOR NORGE om driftsstøtte, kr. 35.000. Dette gir gode forutsetninger for drift av foreningen.

Nettbrett – er det virkelig så enkelt

En av våre mest krevende utfordringer er å motivere ikke-digitale medlemmer til å våge de første skritt inn i den digitale verden. Nettbrett er en fullgod løsning og den enkleste. PC-hjelpen, Terje Lloyd Andersen vil under temamøtet den 6. februar vise hvor enkelt det er.

Vi skal søke å få kontakt med medlemmer som vil på nett for at vi skal kunne gi dem nødvendig oppstarthjelp. Det er noen installasjoner som skal til for å kunne bli operativ. PC-hjelpen tar gjerne dette en til en eller en til små grupper. Interesserte bes ta kontakt med PC-hjelpen tlf 922 87 090 mellom kl. 1400 og 2100. Terje Lloyd Andersen forbereder et innlegg for SENIORAVISA.

Medlemsutviklingen

Etter å ha fått en betydelig medlemstilvekst i foregående år, har vi som ikke uventet hatt et frafall blant de nyrekrutterte medlemmene. Vi tror dette alt vesentlig skyldes at de har fått for liten informasjon om vår forening og vår virksomhet i forbindelse med rekrutteringen. Det er en utfordring for oss å etablere kontakt med de øvrige nyrekrutterte, gi dem tilstrekkelig informasjon til at de kan forstå vår virksomhet og at de kan identifisere seg med foreningen. Vi har nå 817 medlemmer.

Utvikling av SENIORAVISA/nettsiden vår

Vi har hatt en formidabel suksess med SENIORAVISA og mener vi har greidd å skape det felles forum for seniorer og pensjonister i Østfold som var siktemålet. I tillegg har vi etter hvert fått lesere fra hele landet, og også noen i fra utlandet. 54252 besøk i 2018 sier noe om dette.

Men vi vil ikke slå oss til ro med dette. Vi tror at vi kan ha enda større potensiale.

For å få større bredde i stoffet vårt, inviterer vi gjesteskribenter til å komme med leserinnlegg. Vi er godt i gang og i 2018 hadde vi i alt 18 som kom med innlegg til oss.

Andre lokallag ønsker at deres medlemmer skal få de ukentlige påminnelser om hva som kommer i SENIORAVISA påfølgende uke. SENIOR NORGE Asker er allerede med og har for øvrig hatt flere leserinnlegg inne.

Vi nyter stor anerkjennelse for det arbeid vi gjør med SENIORAVISA i SENIOR NORGE og i lokallagene.

Vi vil inn i Eldrerådene

Vi ser det slik at den korteste veien til politisk innflytelse er å komme inn i de kommunale Eldrerådene. Det skal velges nye Eldreråd i de enkelte kommuner i forbindelse med høstens kommunevalg. Eldrerådene er rådgivende og har rett til å bli hørt i enhver sak som kan ha betydning for de eldre!

Vi har skrevet til ordførerne i hver av de 18 kommunene i Østfold og informert om at vi gjerne mottar henvendelse når de skal hente inn kandidater til Eldrerådene. Samtidig har vi forespurt våre medlemmer om hvem som kan tenke seg å være kandidater for Eldrerådene i sine respektive kommuner. Vi har ved første henvendelse til våre medlemmer fått mange nok til at vi har et godt utgangspunkt, men vi trenger fortsatt kandidater til flere av kommunene.

Dette kan blir vår viktigste satsing i 2020.

Høyttalere i Glenghuset

Vi skal finne en løsning med høyttaler i bakre del av lokalet slik at alle får tilstrekkelig god lydgjengivelse. Øistein Darum, Øivind Strømnes og Arne Vestergaard Larsen kommer opp med et forslag til løsning.

Kontakt med nye medlemmer

Medlemmer av styret oppfordres til å ta kontakt når de ser nye ansikter på våre temamøter. Det er viktig at alle bidrar til at de nye opplever at de får oppmerksomhet og at de føler seg velkomne til oss.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter